تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت شما می توانید مساوی بودن متمم های دو زاویه مساوی را به خوبی درک کنید. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه

زاویه

موضوع:

زاویه های متمم

هدف:

درک کردن مساوی بودن متمم های دو زاویه مساوی

شرح فعالیت:

در شکل زیر می دانیم زاویه های  و  و باهم مساویند (نقطه C را حرکت دهید).

1) چه رابطه ای بین زاویه های   و  وجود دارد؟

بین زاویه های  و  چه طور؟

2) چه رابطه ای بین زاویه های  و  وجود دارد؟ چرا؟

راهنمایی