تبیان، دستیار زندگی
پایه بیولوژیکی بسیار محکمی در استاتیک صدا وجود دارد. انسانها ترکیباتی از نتها را ترجیح می دهند که شباهت بسیاری به ترکیبات آوایی دارند که در زبان گفتاری وجود دارند. بررسیهای ما نشان می دهند دلیل اصلی که به خاطر آن ما موسیقی را درک می کنیم این است که موسیقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف دلایل درک موسیقی توسط انسان

موسیقی

پژوهشگران آمریکایی در بررسیهای خود دریافتند که انسان به این دلیل قادر است موسیقی را درک کند چون ارتباط بسیار فشرده ای میان زبان انسان و میزانهای موسیقی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه دوک در این تحقیقات نشان دادند که تعداد نامحدودی میزان در موسیقی وجود دارد که تقسیم بندی یک اوکتاو را امکانپذیر می کنند. بخش اعظم موسیقی برپایه میزانی است که تنها از پنج یا شش نت را درک می کند.

به گفته این دانشمندان، تمایل انسان به این میزانهای ویژه به این دلیل است که این میزانها به یکسری از هارمونیهای نتهایی که توسط صدای انسان تولید می شوند بسیار نزدیک هستند.

تمایل انسان به این میزانهای ویژه به این دلیل است که این میزانها به یکسری از هارمونیهای نتهایی که توسط صدای انسان تولید می شوند بسیار نزدیک هستند.

نتهای زبان گفتاری انسان از یکسری بسامدهای هارمونیک برخوردار است که ارتباط نسبیتی میان آنها آواهای مختلف را از هم متمایز می کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "پایه بیولوژیکی بسیار محکمی در استاتیک صدا وجود دارد. انسانها ترکیباتی از نتها را ترجیح می دهند که شباهت بسیاری به ترکیبات آوایی دارند که در زبان گفتاری وجود دارند. بررسیهای ما نشان می دهند دلیل اصلی که به خاطر آن ما موسیقی را درک می کنیم این است که موسیقی تقلیدی از زبان گفتاری انسان است."

این محققان در ادامه تحقیقات خود نتهایی که ملودیهای ماژور و مینور را از هم متمایز می کنند با نتهای زبان گفتاری که تفاوتهای حالات روحی را بیان می کنند مقایسه و کشف کردند که طیفهای صوتی این ملودیها منبطق با طیفهای زبانی نشان دهنده حالات روحی انسان است.

براساس گزارش سافت پدیا، این دانشمندان اظهار داشتند: "درک ما از موسیقی یک مزیت بیولوژیکی است که زبان و نیاز ما به درک حالات روحی عاطفی به ما عرضه کرده اند."

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی