تبیان، دستیار زندگی
در تصاویر زیر می خواهیم نگاهی به عظمت هستی بیندازیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سقف ساده بسیار نقش

در تصاویر زیر می خواهیم نگاهی به عظمت هستی بیندازیم.

در این تصویر مردی را مشاهده می کنید که در حال چرت بعد از ناهار است.

سقف ساده بسیار نقش

این تصویر 100 برابر بزرگتر از تصویر قبلی است. در تصویر قبل فقط می توانستیم آن مرد به همراه اندکی از چیزهایی که پیرامونش بود را ببینیم، اما اکنون می توانیم تمام اشیایی را که روی زیرانداز او وجود دارد به همراه چمن های اطرافش ببینیم.

سقف ساده بسیار نقش

تصویر زیر  10000 بار بزرگتر از اولین تصویر است. ما اکنون متوجه شدیم که این مرد در کنار یک خیابان و یک لنگرگاه خوابیده است.

سقف ساده بسیار نقش

اکنون دیگر دیدن آن مرد بسیار مشکل است. فراموش نکنید که هر تصویر 100  بار بزرگتر از تصویر قبلی است.

سقف ساده بسیار نقش

در این تصویر می توانیم قسمتی از شهر آن مرد و دریاچه میشیگان را ببینیم. آن مرد آنقدر کوچک شده است که دیگر قادر به رویت آن نیستیم، اما او همچنان در وسط تصویر قرار دارد.

سقف ساده بسیار نقش

این عکس ده بیلیون بار بزرگتر از اولین تصویر است اکنون می توانیم قسمت بیشتر شهر و فضای اطراف آن را ببینیم.

سقف ساده بسیار نقش

تصویری را که مشاهده می کنید فقط 100 بار بزرگتر از تصویر قبل است. می توانیم در این عکس شمال شرقی آمریکا را مشاهده کنیم.

سقف ساده بسیار نقش

آیا حدس می زدید که زمین واقعا چنین ابعادی داشته باشد؟ البته این تازه اول راه است!

سقف ساده بسیار نقش

در اینجا تصویری را می بینیم که 10000 تریلیون برابر اولین تصویر است. همان عکسی که آن مرد در وسط تصویر دراز کشیده بود. در این عکس هنوز قادر به دیدن ماه نیستیم.

سقف ساده بسیار نقش

اکنون می توانیم مدار گردش ماه به دور زمین را مشاهده کنیم. البته زمین و ماه آنقدر کوچک شده اند که قادر به رویت آن دو نیستیم.

سقف ساده بسیار نقش

ما در این عکس می توانیم محیطی را نظاره کنیم که 100 میلیون تریلیون برابر اولین تصویر است. در این عکس کم کم مدار زمین در حال پدیدار شدن است. توجه داشته باشید که ما هنوز در اطراف کره زمین هستیم.

سقف ساده بسیار نقش

شما بیننده تصویری هستید که ده بیلیون تریلیون بار بزرگتر از تصویر نخست است. در اینجا قادر به دیدن قسمتی از مدار سیارات همسایه زمین هستیم.

سقف ساده بسیار نقش

در این تصویر علاوه بر مدار سیارات داخلی قادر به مشاهده قسمتی از مدار مشتری نیز هستیم.

سقف ساده بسیار نقش

دیدن سیارات داخلی در عکس زیر به سختی میسر است چون آن ها بسیار کوچک شده اند و انگار خورشید آن ها را بلعیده است.

سقف ساده بسیار نقش

عکس زیر ده هزار تریلیون تریلیون برابر تصویر اول است و یا به عبارتی 100 برابر تصویر منظومه شمسی ( عکس قبل) است.

سقف ساده بسیار نقش

این عکس با عکس قبلی تفاوت چندانی ندارد و ده هزار برابر تصویر منظومه شمسی است.

سقف ساده بسیار نقش

شاید این تصویر دقیقا مشابه تصویر قبل باشد و ما فقط می توانیم اندکی از ستاره ها را ببینیم.

سقف ساده بسیار نقش

این تصویر هم، همانند چند تصویر قبل است و این امر به خاطر فواصل عظیم کیهانی است.

سقف ساده بسیار نقش

این عکس ده بیلیون بار بزرگتر از تصویر منظومه شمسی است. در این فواصل عظیم همچنان تعداد کمی از ستاره ها را می بینیم.

سقف ساده بسیار نقش

بالاخره از تصاویر مشابه خارج شدیم و در این عکس می توانیم ستارگان زیادی را مشاهده کنیم.

سقف ساده بسیار نقش

فراموش نکنید این عکس فقط 100 بار بزرگتر از تصویر قبل است. در این عکس می توانیم قسمتی از کهکشان راه شیری را نظاره کنیم.

سقف ساده بسیار نقش

اکنون به کهکشان راه شیری نگاه می کنیم. 10000 تریلیون برابر تصویر منظومه شمسی. اما هنوز به انتهای فضا نزدیک نشده ایم.

سقف ساده بسیار نقش

این تصویر یک میلیون تریلیون برابر منظومه شمسی و 100 برابر کهکشان راه شیری است.

سقف ساده بسیار نقش

ما اکنون به محیط عظیمی نگاه می کنیم، 10000 بار بزرگتر از کهکشانمان.

سقف ساده بسیار نقش

اینجا یک میلیون بار بزرگتر از کهکشان راه شیری است.

سقف ساده بسیار نقش

این تصویر 100 میلیون بار بزرگتر از راه شیری است. فکر می کنید به چه فضایی نگاه می کنید؟ البته این فضا به قدری دور و عظیم است که قابل تصور نیست.

سقف ساده بسیار نقش

این تصویر آخر است، خودتان برای آن جمله ای بنویسید. توجه داشته باشید که آن مرد هنوز در وسط تصویر خوابیده است.

سقف ساده بسیار نقش

عکس های انتهایی ممکن است شبیه به هم باشند و چیزی در آن ها مشاهده نشود. علت این موضوع همان طور که قبلا ذکر شد فواصل عظیم کیهانی در فضا می باشد که شاید چند برابر کردن تصویر هیچ کمکی به وضوح آن نکند.

منبع:

kidsastronomy.com

ترجمه و توضیحات:

محمد حسین اربابی فر