تبیان، دستیار زندگی
سرتراشی روزی سرخواجه ای می تراشید . ناگاه ، دست او بلرزید وسرخواجه ببرید . فریاد داشت که ای مردک ! سرمرا ببریدی ! گفت : خاموش باش که سربریده سخن نگوید ! گلشن لطائف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سر بریده

سرتراشی روزی سرخواجه ای می تراشید . ناگاه ، دست او بلرزید وسرخواجه ببرید .

فریاد داشت که ای مردک ! سرمرا ببریدی !

گفت : خاموش باش که سربریده سخن نگوید !

گلشن لطائف