• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1381/07/22
  • تاريخ :

سر بریده

سرتراشی روزی سرخواجه ای می تراشید . ناگاه ، دست او بلرزید وسرخواجه ببرید .

فریاد داشت که ای مردک ! سرمرا ببریدی !

گفت : خاموش باش که سربریده سخن نگوید !

گلشن لطائف

UserName