تبیان، دستیار زندگی
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. در این قسمت چند وجهی ها را به کمک نرم افزار می توانید بسازید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای Carbi 3D (قسمت هشتم)

چند وجهی‏ها

چند وجهی‏هامنشور (Prism )(که با استفاده از یک چند ضلعی و یک بردار تعریف شده است)

ابتدا یک چند ضلعی با استفاده از ابزار چند ضلعی، سه ضلعی یا مثلث و غیره ایجاد کنید یا از چند ضلعی موجود استفاده کنید.

با استفاده از ابزار Vector یک بردار روی صفحه ای متمایز از صفحه چند ضلعی ایجاد کنید.(یا از یک بردار موجود استفاده کنید.)

از ابزار Prism برای ساخت  منشوری با استفاده از انتخاب چند ضلعی و بردار استفاده کنید.

چند وجهی‏ها

چند وجهی‏هاهرم (Pyramid )(که با استفاده از یک چند ضلعی و یک نقطه تعریف شده است.)

ابتدا یک چند ضلعی ترسیم کنید. چند ضلعی، مثلث و غیره یا از یک چند ضلعی موجود استفاده کنید. این مبنای کار خواهد بود.

با استفاده از ابزار هرم، یک چند ضلعی را انتخاب کنید. سپس برای ساخت یک هرم سه بعدی، رأسی با استفاده از کلید Shift بسازید. ( یا نقطه ای را روی صفحه ای غیر از صفحه ای که چند ضلعی در آن قرار دارد انتخاب کنید.)

چند وجهی‏ها

چند وجهی‏هاچند وجهی محدب(Convex Polyhedron)

امکان ترسیم مستقیم یک چند وجهی را  می دهد: برای ترسیم یک چند وجهی سه بعدی ، از ابزار چند وجهی محدب استفاده کنید تا یک سطح محدب از سه یا چند نقطه ایجاد کنید، سپس یک یا چند نقطه روی صفحه ای دیگر اضافه کنید. (از یک شکل موجود و یا ازکلید Shift  استفاده کنید.)

برای خاتمه دادن به عملیات ترسیم ، دو بار روی آخرین نقطه ای که ساخته اید کلیک کنید.( یا هر نقطه دیگری که ساخته‏اید.) و یا کلید Enter را فشار دهید.

چند وجهی‏ها

امکان ایجاد چند وجهی از به هم پیوستن (چسباندن) اشکال موجود را می دهد.

از ابزار Convex Polyhedron برای انتخاب یک یا چند مورد از شکل های زیر استفاده کنید: چند وجهی ها، چند ضلعی ها، قطاع ها، یال های یک چند وجهی ، یا نقاط. همچنین شما می توانید نقاط جدیدی در هنگام ساختن ایجاد کنید .

برای ترسیم یک چند وجهی سه بعدی ، حداقل باید یک نقطه یا شکل در صفحه ای متمایز از صفحات دیگر وجود داشته باشد.

برای خاتمه دادن به عملیات ترسیم ،  دو بار روی آخرین نقطه ای که ایجاد کرده‏اید، کلیک کنید. ( یا هر نقطه دیگری که ساخته اید.) و یا کلید Enter را فشار دهید.

چند وجهی‏ها