تبیان، دستیار زندگی
در این بخش هر یک از ابزارهای Cabri 3D شرح داده می‏شود. در این قسمت چند ضلعی ها و چند وجهی ها را به کمک نرم افزار می توانید بسازید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای CAbri 3D (قسمت هفتم)

رسم چند ضلعی و چند وجهیچند ضلعی منظم

ترسیم چند ضلعی منظم روی یک صفحه معین.

یک صفحه انتخاب کنید.

چند ضلعی ای که به وسیله نقطه مرکزی و نقاط دیگر تعیین می‏شود ایجاد کنید.

رسم چند ضلعی و چند وجهی

وقتی که چند ضلعی را ساختید، دومین نقطه باید در مکانی روی VP صفحه قرار بگیرد (یا رو یک شکل معین در NVP صفحه)

چند ضلعی ایجاد شده است،هر چند، می‏توانید آن را آزادانه روی NVP حرکت دهید.

این امکان را دارید که یک چند ضلعی حول محور مختصات ایجاد کنید.

یک خط(یا بخشی از یک خط*) را انتخاب کنید.

یک نقطه انتخاب(یا ایجاد)کنید.

رسم چند ضلعی و چند وجهی

*شعاع، پاره خط، بردار، ضلع یک چند ضلعی، یال یک چند وجهی

چند وجهی (POLYHEDRA)

نکته مهم برای ساختن چند وجهی:

برای ترسیم چند وجهی سه بعدی، ایجاد حداقل یک نقطه روی صفحه ای متمایز از صفحه ای که نقاط دیگر روی آن قرار دارند، ضروری است. این نقطه ممکن است روی یک شکل معین ساخته شده باشد و یا با پایین نگهداشتن دکمه Shift ایجاد شود.

رسم چند ضلعی و چند وجهیچهار وجهی سه بعدی(هرم)(که با استفاده از چهار نقطه تعیین شده):

ابتدا سه نقطه انتخاب یا ایجاد کنید.

برای ساخت یک چهار وجهی سه بعدی چهار نقطه روی صفحه ای متمایز، یا روی یک شکل معین و یا با استفاده از کلیدShift ایجاد (انتخاب)کنید.

رسم چند ضلعی و چند وجهی

رسم چند ضلعی و چند وجهیمکعب XYZ که با استفاده از یک قطر تعیین شده

ابتدا یک نقطه بسازید.

دومین نقطه را ایجاد کنید (که روی بردار قطر مقابل نقطه اول تعریف می‏شود)

برای ساخت یک مکعب XYZ سه بعدی دومین نقطه را روی سطح دیگر،یا روی یک شکل معین و یا با استفاده از کلید Shift  ایجاد کنید.

رسم چند ضلعی و چند وجهی

ادامه دارد...