تبیان، دستیار زندگی
فهم کن گر مؤمنی فضل امیرالمؤمنین فــضــل حیــدر شیــر یــزدان مرتضای پاکدین فضل آن کس کز پیمبر بگذری فاضل تر اوست فــضــل آن رکــن مــسـلـمـانی امام المتّقین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیر یزدان

امام علی

فهم کن گر مؤمنی فضل امیرالمؤمنین
فــضــل حیــدر شیــر یــزدان مرتضای پاکدین
فضل آن کس کز پیمبر بگذری فاضل تر اوست
فــضــل آن رکــن مــسـلـمـانی امام المتّقین
فــضــل زَیــن الاصــفــیـــا دامــاد فــخــر انبـیا
کــافــریــدش خــالق خــلق آفــریــن از آفـرین
«لا فَـتی اِلاّ عَلی» بر خوان و تفسیرش بـدان
یا که گفت و یا که داند گفت جز «روح الأمین»؟
آن نـبـی وز انـبـیا کس نی به علم او را نظیـر
ویـن ولـی وز اولـیا کس نی به فضل او را قرین
آن چــراغ عــالــم آمــد وز هــمـه عالم بدیـع
ویـــن امـــام امّــت آمــد وز هــمــه امّت گزین
آن قوام علم و حکمت چون مبارک پی تــوام
ویــن مــعــیــن دیــن و دنیا وز منازل بی معین

*****

گر نجات خویش خواهی در سفینه نـوح شو
چـنــد بـاشی چون رهی تو بینوای دل رهین
دامــن اولاد حیــدر گـیـر و از طـوفــان مـترس
گِرد کشتی گیر و بنشان این فَزَع اندر پسین
گر نیاسایی تو هــرگـــز روزه نــگشایی بـروز
وز نمــاز شب هـمـیـدون ریش گردانی جبین
بـی تــولّی بــر علیّ و آل او دوزخ تــُراســـت
خوار و بی تسلیمی از تـَسنیم و از خُلد برین
هرکسی کو دل به نقص مرتضی معیوب کرد
نیست آن کس بـر دل پـیـغـمـبـر مکّی مکین

کسایی مروزی

تنظیم برای تبیان: رضا سلطانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.