تبیان، دستیار زندگی
امروز که روز دار و گیر است می ده که پیاله دلپذیر است چون جام دهی به ما جوانان اوّل به فلک بده که پیر است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوبتِ غدیر

غدیر

امروز که روز دار و گیر است
می ده که پیاله دلپذیر است
چون جام دهی به ما جوانان
اوّل به فلک بده که پیر است
از جام و سبو گذشت کارم
وقت خُم و نوبت غدیر است
برد از نگَهی دل همه خلق
آهوی تو سخت شیر گیر است
در عشوه آن دو آهوی چشم
گر شیر فلک بود اسیر است
در چنبر آن دو هندوی زلف
خورشید سپهر دستگیر است
می نوش که چرخ پیر امروز
از ساغر خور پیاله گیر است
امروز به امر حضرت حق
بر خلق جهان علی امیر است
امروز به خلق گردد اظهار
آن سرّ نهان که در ضمیر است
آن پادشه ممالک جود
در ملک وجود بر سریر است

چندان که به مدح او سرودیم یک نکته ز صد نگفته بودیم (حاج میرزا حبیب خراسانی)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.