تبیان، دستیار زندگی
دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل

میرزا کوچک خان جنگلی

درپژوهش هایی كه نگارنده در دست انجام دارد به تعدادی نگاتیو از اسناد تاریخی دست یافت كه برای حفظ ونگهداری آنها تحویل سازمان اسناد ملی ایران شعبه شمال غرب كشور ـ تبریز ـ گردید. در آن سازمان نگاتیوها چاپ گردید، در میان این اسناد دو سند با امضای رضاخان به روزهای پایانی نهضت جنگل و شهادت میرزا كوچك خان مربوط می شود به جهت اهمیتی كه این دو سند داشت جهت ملاحظه پژوهشگران بازنویسی و انتشار می یابد امید است مورد استفاده اهل تحقیق قرار گیرد .

[سند شماره یك ]

[نامه رضاخان به محمد قلی خان میر پنج]

آقای محمد قلی خان میر پنج

برای دیدن شما و صاحب منصبان رشید شما كه الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا (جمعه بازار) آمدم ولی چون مسافرتی در پیش است و خودم هم حال نداشتم بر می گردم ولی تشكیلات و حكمی كه چاپ خواهد شد به شما لفاً فرستم امیدوارم شما و صاحب منصبان و افرادی كه در تحت فرمان شما هستند بیش از پیش خدمات خودشان موافق میل من انجام دهند و انتظار دارم حركات اردو طوری بشود كه متمردین جان به در نبرند در مقابل صولت دلیرانه اردو كاملاً مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سلام مرا برسانیدتاكیداً به شما می نویسم شاه مرادخان باید بیشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصاً سلام مرا برسانید .

هیچ قسمت او را فراموش نخواهم كرد در حق اشخاص كه شما در خواست بدهید . فوری قبول خواهد شد به زخمی ها تماماً انعام داده شد هر نوعی كه لازم است باید به افراد قسمت بشود.[امضا]

لازم است شما اردوهای صد نفری به اطراف فرستاده تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاك كنید و سعی نمائید محل و مأوای میرزا كوچك را معلوم نمائید كه خود مشارالیه یا كشته یا زنده دستگیر گردد

[سندشماره 2]

[دستور رضاخان به محمد قلی خان میر پنج جهت سركوبی قوای جنگلی به هر نحو ممكن ]

شیر و خورشید ایستاده با شمشیر] تاریخ 10 برج عقرب تخاقومی

دیویزیون قزاق

اعلیحضرت قوشوكت اقدس همایونی شاهنشاهی ضمیمه :ندارد

اداره : اركان حرب

قسمت :كابینه خیلی فوری

نمره:137

جناب محمد قلی خان میرپنج رئیس كل قوای قزاق

میرزا کوچک خان جنگلی

نظر به اینكه ممكن است دشمن تمام قوای خود را بطرف ماسوله متمركز داده وقوای سرهنگ شیخیلنسكی را در فشار قرار داده باشند لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائی فرستاده و یك قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید كه نتوانند به قوای ماسوله فشار وارد بیاورند و حتماً با قوای سرهنگ شیخیلنسكی ارتباط پیدا كرده از وضعیت آنهامستحضر شوید .

و نیز از قرار راپرتهای واصله دستجات مسلح دشمن در جنگهای پراكنده و متفرق هستند لازم است شما اردوهای صد نفری به اطراف فرستاده تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاك كنید و سعی نمائید محل و مأوای میرزا كوچك را معلوم نمائید كه خود مشارالیه یا كشته یا زنده دستگیر گردد.

در هر حال این نكته را در نظر داشته باشید كه ما باید تمام نفرات مسلح دشمن را یا دستگیریا معدوم نمائیم كه غائله گیلان خاتمه یافته و قلع ماده فساد از این صفحه بشود . [امضاء]

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور