تبیان، دستیار زندگی
اگر بخواهید زبان بسازید، به الفبا نیاز دارید. اگر بخواهید پروتئین بسازید، به آمینو اسید نیاز دارید. این جور مثال ها در شیمی هم هستند و فرق چندانی نمی کنند: اگر بخواهید مولکول بسازید، به عنصر نیاز دارید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتم های اطراف ما

اگر بخواهید زبان بسازید، به الفبا نیاز دارید. اگر بخواهید پروتئین بسازید، به آمینو اسید نیاز دارید. این جور مثال ها در شیمی هم هستند و فرق چندانی نمی کنند: اگر بخواهید مولکول بسازید، به عنصر نیاز دارید. هر عنصر کمی با بقیه عناصر فرق دارد. این عناصر، الفبای زبان مولکول ها هستند.اتم های اطراف ما

چرا ما درباره عناصر صحبت می کنیم؟ این مطلب که درباره اتم هاست! بگذارید بیشتر در این باره حرف بزنیم. وقتی کتاب می خوانید، در حال خواندن یک زبان هستید. حروف، زبان را می سازند اما چه چیزی ساخته شدن حروف را ممکن می سازد؟ حتماً می خواهید بگویید، جوهر؟ بله! شما برای نوشتن حروف به جوهر احتیاج دارید. همه حروف هم، با جوهر یکسانی نوشته می شوند.

گیج شدید؟ گیج نشوید! عناصر شبیه آن حروف هستند. همه عناصر از اتم ها ساخته می شوند. با اینکه اتم ها وزن های مختلف و  ساختمان های مختلفی دارند، اما همه آنها به روشی مشابه به هم ساخته می شوند. الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، جهان هستی را می سازند.

اگر می خواهید بیشتر روی این مسئله فکر کنید با ذرات کوچک ماده شروع کنید. این ذرات اتم ها را می سازند. اتم ها عناصر را می سازند و عناصر مولکول ها را می سازند و به همین ترتیب هر چیزی که شما می بینید، از چیزهای دیگر ساخته شده است.

شما هم می توانید از چیزهای خیلی کوچک شروع کنید:

ذرات ماده

اتم ها

عناصر

مولکول ها

بزرگ مولکول ها

اجزای سلول

سلول ها

بافت های بدن

ارگان ها

سیستم ها

ارگانیسم ها

جمعیت ها

اکوسیستم ها

بیوسفر ها

سیاره ها

منظومه سیاره ها و ستارگان

کهکشان ها

جهان

و با چیزهای خیلی بزرگ به پایان برسانید.

وای ! همه این چیزها از اتم شروع شده اند.

مترجم: ساناز فرهنگی