تبیان، دستیار زندگی
ف ) (تحلیل محتوا-6) در سری مقالاتی كه با عنوان «نتایج داده های تحلیل محتوا» ارائه می شود، به تحلیل مقولات كدگذاری شده تحقیق( كه قبلاً در مقولات جدول الف  عرضه شده بود) می پردازیم. ضمناً دركنار تحلیل ها، جداولی نیز ك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج داده های تحلیل محتوای سریال ها (جدول الف )

(تحلیل محتوا-6)

در سری مقالاتی كه با عنوان «نتایج داده های تحلیل محتوا» ارائه می شود، به تحلیل مقولات كدگذاری شده تحقیق( كه قبلاً در  مقولات جدول الف عرضه شده بود) می پردازیم. ضمناً دركنار تحلیل ها، جداولی نیز كه از طریق آمارگیری علوم اجتماعی(spss) به دست آورده ایم ، جهت درك بیشتر مفاهیم ارائه می گردد.

جدول الف-1 :

نام سریال

محوری بودن یا حاشیه ای بودن

جمع كل

محوری

حاشیه ای

مهرخاموش

0

40%(2مورد)

2 مورد

مسافری از هند

0

20%(1مورد)

1 مورد

بانویی دیگر

40%(2مورد)

0

2 مورد

جمع

40%

60%

100%

تحلیل جدول الف-1:

در سه سریال مورد بررسی ،مجموعاً 5 خانواده دو زنی مطرح شده است  كه در 2 سریال، خانواده دو زنی در حاشیه داستان اصلی قرار گرفته بود (60 درصد) و در یك سریال به صورت محوری (40 درصد).

جدول الف-2 :

نام سریال

دلایل ازدواج مجدد

جمع كل

بچه دارنشدن به مدت طولانی

تنوع طلبی مرد در امر زناشویی

تلفیقی از چندمورد

مهرخاموش

(1مورد) 20%

0

1 مورد

(2 مورد)40%

مسافری از هند

0

(1 مورد)20%

0

(1 مورد)20%

بانویی دیگر

(1مورد) 20%

0

1 مورد20%

(2 مورد)40%

جمع كل

(2مورد)40%

(1 مورد)20%

2 مورد40%

(5 مورد)100%

تحلیل جدول الف-2:

در 40% از موارد تعدد زوجات مشاهده شده در سه سریال مورد بررسی ، دلیل اصلی صرفاً نازایی زن عنوان شده ، 20% از این موارد به سبب تنوع طلبی مرد بوده و زن هیچ مشكلی از لحاظ اجتماعی- فرهنگی نداشته است، و 40% از دلایل مابقی، به خاطر مسائلی چون آداب و رسوم  و سنت، از بین رفتن علاقه و مهر و محبت بین زن و شوهر، بداخلاق بودن زن و داشتن مشكلات رفتاری ، و ظاهر نازیبای زن عنوان شده است.

جدول الف-3:

نام سریال

رویكرد سریال به دلایل

جمع كل

موجه

غیرموجه

بدون نظر

مهر خاموش

1 مورد

0

1 مورد

2 مورد 40%

مسافری از هند

0

1 مورد

0

1 مورد 20%

بانویی دیگر

1 مورد

0

1 مورد

2 مورد 40%

كل

(2 مورد) 40%

(1 مورد) 20%

(2 مورد) 40%

5 مورد 100%

تحلیل جدول الف-3:

در جدول (الف-2) دلایلی را كه در سریال ها مطرح شده ، بررسی كردیم. حال می خواهیم بدانیم كه فیلمنامه و رویكرد نهایی سریال، چنددرصد از دلایل ذكر شده را موجه می داند و چند درصد آن را رد می كند.

با توجه به مواد مشاهده شده، سریال ها 40 درصد از دلایل را موجه می دانستند، 20 درصد از دلایل را رد می كردند و به قولی درست و موجه جلوه نمی دانستند، و برای 40 درصد از دلایل دیگر نظر خاصی را القاء نمی كردند و قضاوت را به مخاطب  واگذار می نمودند.

(جدول الف-4):

سریال ها

انتهای رابطه

جمع كل

طلاق
همسر دوم

مرگ


 همسر اول
زندگی مسالمت آمیز زنان با هم

ادامه زندگی با جنجال

مهر خاموش

1 مورد

0

0

1 مورد

2 مورد 40%

مسافری از هند

0

0

1 مورد

0

1 مورد 20%

بانویی دیگر

0

1 مورد

1 مورد

0

2 مورد 40%

كل

1 مورد 20%

1 مورد 20%

2 مورد 40%

1 مورد 20%

5 مورد 00%

تحلیل جدول الف-4:

در این بخش به فرجام روابط یك خانواده دو زنی می پردازیم. 20 درصد از موارد مطرح شده در سریال ها ، به طلاق همسر دوم منجر شده است،  20 درصد دیگر نیز به مرگ همسر اول. می توان گفت در 40 درصد از موارد، رابطه سه نفری موجود، به حذف یكی از همسران كشیده شده است. 40 درصد دیگر به زندگی مسالمت آمیز دو زن در یك خانه ختم می شود و در 20 درصد مابقی نیز انتهای رابطه همچنان با درگیری و جنجال و كشمكش بین همسران نشان داده می شود.

جدول الف-5:

نام سریال

رویكرد سریال به انتهای رابطه

جمع كل

مثبت

منفی

مهر خاموش

(1 مورد)20%

(1 مورد)20%

(2 مورد)40%

مسافری از هند

(1 مورد)20%

0

(1 مورد) 20%

بانویی دیگر

(2 مورد) 40%

0

(2 مورد) 40%

كل

(4 مورد) 80%

(1 مورد) 20%

(5 مورد) 100%

تحلیل جدول الف-5:

پس از نشان دادن فرجام روابط زناشویی چند زنی، می خواهیم بدانیم رویكرد سریال نسبت به انتهای روابطی كه نشان داده شده ، تا چه حد مثبت یا منفی است . در مجموع سه سریال بررسی شده، 80 درصد رویكرد سریال ها مثبت و 20 درصد مابقی منفی بوده است. در میان جداولی كه به دست آمد، توانستیم نقطه پایان روابط را با مصداق هایی كه داشته اند نیز بدست آوریم، كه به سبب حجیم بودن جدول، تنها به تحلیل آن می پردازیم:

در سریال « مهرخاموش »، انتهای رابطه خانواده ها به دو صورت «طلاق همسر دوم» (خانواده ایرج) و «ادامه زندگی با جنجال» (خانواده سودابه) بوده است كه رویكرد كلی سریال نسبت به طلاق همسر دوم، 50 درصد مثبت و نسبت به ادامه زندگی با جنجال 50 درصد منفی بوده است. یعنی مهر خاموش « طلاق همسر دوم» را با توجه به شرایط خاصی كه ارائه شده بود قبول دارد و ضمناً با نشان دادن مشكلات عدیده زندگی سودابه، ادامه زندگی با جنجال را رد می كند.

در سریال « مسافری از هند » كه تنها یك مورد تعدد زوجات در زندگی منصور نادری مشاهده می شد، سریال صددرصد با انتهای رابطه شان، یعنی ادامه زندگی مسالمت آمیز زنان با هم، موافق است و بر آن صحه می گذارد.

در سریال  «بانویی دیگر»  كه دو مورد تعدد زوجات در زندگی مراد ( نگهبان مؤسسه ) و سعید درخشان مشاهده می شد، سریال به میزان مساوی  نسبت به مرگ همسر اول(مهری) در خانواده سعید درخشان  و نیز به زندگی مسالمت آمیز زنان با هم (در انتهای روابط خانواده مراد)، رویكرد مثبت دارد و آن را می پسندد.

در مقاله بعد به تحلیل نتایج داده های جدول «ب» می پردازیم.