تبیان، دستیار زندگی
ز ریای کبر بگذر جلوات کبریا بین به مقام سعی دل را همه روضة الصفا بین به خم غـدیر امروز تجلّی خدا بین به ملا لقای حق را به لقای مرتضی بـین که خدای جلوه گر شد به لباس مرتضایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خدای متجلی

غدیر

ز ریـای کبـر بگذر جلوات کبریا بین
به مقام سعی دل را همه روضة الصفا بین
به خم غـدیر امروز تجلّی خدا بین
بـه ملا لقای حق را بـه لقـای مرتضی بـین

که خدای جلوه گر شد به لباس مرتضایی

اگرش خدای خوانم به یقین رضا نبـــاشـد
وگرش جدای دانم به خــدا روا نــباشد
اگــر او خـدا نـبــاشـــد ز خــدا جدا نباشد
بـود این عقیده من که گر او خدا نباشد

به خدا قسم که داده است خدا به او خدایی

عــلی ای کــه ذات پاکــت زده کوس بی مثالی
ملکوت را تو مالک، جبروت را تو والی
به تو زیبد و بس این هم که خدات خوانده عالی
سر هر کسی نیرزد به کــلاه ذوالجــلالی

تن هر کسی نزیبد به ردای کبریایی

محمدحسین صغیر اصفهانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.