تبیان، دستیار زندگی
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )
بک هند هاف والی وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ م...
آموزش گام به گام تنیس روی میز(4)
آموزش گام به گام تنیس روی میز(4)
آموزش گام به گام تنیس روی میز(4)
4 ) بک هند برای تغییر وضعیت از حالت آماده، به وضعیت بک هند، باید پای راست را کمی به جلو آورد، زانوها را کمی خم کرد، و وزن بدن را به عقب و بر روی پای چپ انداخت. در همین زمان، راکت را باید از وضعیت خنثی به وضعیت بک هند تغییر د...
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )
آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 2 )
منطقه های بازی بر اساس فاصله خط انتهای میز با محلی که به توپ ضربه زده می شود، منطقه های بازی فرق می کنند. منطقه اول در فاصله یک متری میز، منطقه دوم در فاصله دو متری و بالاخره منطقه سوم در فاصله سه متری میز قرار دارد. بازیکنا...