وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یستم ها از این جهت برای تیمها موثراست که میتواند در جهت پوشاندن نقایص فردی بازیکنان و همچنین در چیدمان تیم طوری کمک کننده باشد که نقاط قوت وضعف چنان در هم ادغام شوند که برآیند آن بتواند تیم خوبی را پدید آورد. بنابراین انتخاب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با سیستم(1-3-2-4)

بکار گیری سیستم ها از این جهت برای تیمها موثراست که میتواند در جهت پوشاندن نقایص فردی بازیکنان و همچنین در چیدمان تیم طوری کمک کننده باشد که نقاط قوت وضعف چنان در هم ادغام شوند که برآیند آن بتواند تیم خوبی را پدید آورد.

بنابراین انتخاب سیستم از طریق مطالعه و شناخت ضعفها وتواناییهای فردی/تیمی ویکسری عوامل دیگرکه تنهابه ان اشاره ای خواهیم داشت بستگی دارد:

سیستم و آرایش تیمی بستگی دارد به:

(1):دیدگاه باشگاه نسبت به فوتبال.

(2):دیدگاه مدیران باشگاه نسبت به فوتبال.

(3):کیفیت بازیکنان(شناخت تواناییها و نقاط ضعف) (4):در نظر گرفتن کیفیت حریفان

(5):کیفیت تیم خودی و مقایسه ان با حریفان(در چه سطحی نسبت به حریفان قرار داریم)

(6):نوع مسابقه(در زمین خودمان-در زمین حریف- فینال یا .....)

(7): وضعیت و لحظاتی که در مسابقه پیش می آید.

(8):اوضاع و شرایطی که بر تیم حاکم است. (مصدومیت-یار اخراجی – شرایط آب و هوا و زمین و .......)

فرانسویها در اواخر سال(1994) و بعد از جلسات متوالی کارشناسی سیستم(1-3-2-4) را برای فوتبال ملی خود طراحی کردند. شاید دو سال بعد بود که هلند یها و سپس پرتقالیها به این روش بازی روی آوردند ولی آنها تنها در شش پست بازی در این سیستم با فرانسویها اشتراک نظر داشتند و در خصوص شرح وظایف و حتی نوع جاگیری چهار پست دیگر با یکدیگر اختلاف نظر زیادی داشتند. ما در این مقاله سعی می کنیم ابتدا شما را با سیستم 1-3-2-4 با شیوه بازی فرانسویها آشنا کرده سپس تفاوت انرا با شیوه بازی هلند یها بررسی می کنیم.

در ابتدا برای اینکه تا پایان بحث بتوانیم به روشنی درمورد پستهای بازی صحبت کنیم لازم است پستها را با شماره نامگذاری کنیم. بنابراین بر اساس شکل تیمی و شماره ای که به هر پست داده ایم حرکت می کنیم.

همانطور که در تصویر دیده می شود برای راحتی کار بازیکنانی که در منقطه راست زمین بازی می کنند دارای شماره زوج و بازیکنان سمت چپ فرد هستند.

در اینجا به بررسی شرح وظایف هرکدام از پستها می پردازیم:

پست شمارهِ1 دروازبان

الف-توانا ییهای جسمانی:

1- قد مناسب( بالای85/1 سانتیمتر)

2- نسبت مناسب قد به وزن

3- قدرت عظلانی

4- انعطاف پذ یری در سطح بسیار خوب

5- قدرت انفجاری در سطح بسیار خوب

ب-تواناییهای حرکتی:

1- سرعت حرکت

2- هماهنگی

3- سرعت عکس العمل

4- چابکی

5- توان بی هوازی

6- تعاد ل

ج-تواناییهای تکنیکی:

1- تکنیکهای دریافت 4- پاس بلند

2- شیرجه 5-حمل توپ - کنترل

3- تقسیم توپ

(د)-تواناییهای تاکتیکی:

1-درک بالا از شرایط بازی

2-قابلیت پوشش مدافعان(بعنوان یک سوییپر)

3-شروع کننده حمله

4-پایه گذار ضد حمله

(ه)-تواناییهای شخصیتی روانی:

1-اعتماد به نفس

2-سرعت تصمیم گیری

3-انگیزه و پشتکار

4-روحیه جنگند گی

5-بازی خوانی

6-خلا قیت

7-خونسرد و ارام

(ی)-تواناییهای ویژه:

1-شجاع و بی باک

2-قدرت رهبری

3-قدرت ارتباط

4-قابلیت بازی بعنوان یک سوییپر

5-قابلیت بازیسازی

پست شماره 2 و3 دفاع راست-دفاع چپ

توانایی های جسمانی:

1-قد مناسب 180 به بالا 2-پیکر مناسب 3-عضلا ت کشیده و قوی

4-وزن مناسب 5-نسبت قد به وزن 6-قدرت عضلانی:مطلق/نسبی

7-استقامت:عضلانی/قلبی-تنفسی 8-انعتاف پذیری

9-استقامت در سرعت 10-درصد چربی بدن 11-پاهای بلند و لگن خمیده به جلو

توانایی های حرکتی:

1-سرعت حرکت 2-هماهنگی 3-سرعت عکس العمل 4-چابکی

5-قابلیت کار با هر دو پا 6-نیروی عضلا نی 7-توان بی هوازی 8-تعادل

توانایی های تکنیکی:

1-سر زدن 2-تکل کردن 3-سانتر کردن 4-پیروزی دز موقعیتهای 1*1

5-پرتاب اوت دستی 6-طول گامهای بلند در دویدن 7-توانایی ارسال ضربات ایستگاهی 8-کنتذل خوب

توانایی های تاکتیکی:

1-درک دفاع خوب 2-قدرت انتقال بالا 3-توانایی تعویض بازی

توانایی های شخصیتی روانی :

1-اعتماد به نفس 2-انگیزه و پشتکار 3-میل و قابلیت گلزنی 4-روحیه جنگندگی 5-بازی خوانی 6-خلاقیت

توانایی های ویژه:

راست ، راست پا

دفاع چپ ، چپ پا

پست شماره 4 و 5 مدافعا ن میانی

توانایی های جسمانی :

1-قد مناسب 180 2- وزن مناسب 3-نسبت وزن به قد 4-انعطاف پذیری

5-قدرت عضلانی 6-استقامت:عضلانی/فلبی-تنفسی 7-درصد چربی بدن

توانایی های حرکتی:

1-سرعت مناسب 2-نیروی عضلانی مناسب 3-هماهنگی 4-چابکی

توانایی های تکنیکی :

1-سر زدن 2-پاس دادن 3-دفع کردن 4-تکل کردن 5-قدرت درگیری 1*1

توانایی های تاکتیکی:

1-درک دفاع بالا 2-پوشش خوب 3-بازی سازی و تدارک حمله

4-آگاهی محیطی 5-دفاع 2*2

توانایی های شخصیتی روانی:

1-قدرت رهبری 2-اعتماد به نفس 3-انگیزه 4-میل به درگیری

توانایی های ویژه:

توانایی کار با هر دو پا

پست 4 راست پا

پست 5 چپ پا

پست شماره 6 – 7 ها فبکهای دفاعی راست و چپ

تواناییهای جسمانی:

1- قد مناسب /نسبت وزن به قد قد 185

2-پیکر مناسب 3-قدرت و توان عضلانی مناسب

4-استقامت:عضلانی/قلبی/تنفسی 5-انعطاف پذیری

6-در صد چربی بدن 7-دوندگی زیاد

تواناییهای حرکتی:

1-نیروی عضلانی مناسب 2-هماهنگی 3- چابکی

تواناییهای تکنیکی:

1-سرزدن 2-پاس دادن (پاس بلند) 3-تکل کردن 4-دریبلینگ

5-دریافتها 6-شوت زدن 7-سانتر کردن

تواناییهای تاکتیکی:

1-قابلیت پوشش خوب 2-طراح 3- قابلیت انتقال 4-قابلیت ارسال پاس آخر5-قابلیت پاسهای ناگهانی 6-توان حریف گیری 7-قابلیت تعویض بازی

تواناییهای شخصیتی روانی:

1-قدرت رهبری 2-اعتمادبه نفس 3-میل به یادگیری 4-اشتیاق وانگیزه

پست شماره 8 و9 : هافبک نفوذی راست و چپ

توانایی های جسمانی :

1-استقامت:قلبی تنفسی عضلانی 2-قدرت و توان 3-نسبت قد به وزن

4-انعطاف پذیری 5-استقامت در سرعت 6-توان بی هوازی

توانایی های حرکتی

1-سرعت مناسب 2-هماهنگی بالا 3-چابکی ایده ا ل 4-سرعت عکس العمل مناسب 5-دوند گی زیاد

تواناییهای تکنیکی:

1-قدرت دریبلینگ 2-شوت زدن 3-سانتر کرد ن 4-پاس آخر 5-تکل آخر

توانایی های تاکتیکی :

1- قابلیت بازی تها جمی 2-قابلیت بازی تدافعی 3-شم گلزنی 4-حفظ لوزی 5-قابلیت انتقال بالا 6-خلاقیت 7-قابلیت تعویض بازی 8-بازیهای ترکیبی 9-میل وقابلیت گلزنی 10-توانایی پرسینگ

توانایی های شخصیتی روانی :

1- میل به یاد گیری 2-میل به گلزنی 3- انگیزه و اشتیاق 4-با گذشت و فداکار

پست شماره 10 : هافبک طراح

توانایی های جسمانی :

1- وزن مناسب 2-درصد چربی 3-قدرت :مطلق نسبی 4-توان عضلانی 5- استقامت :عضلانی/ قلبی - تنفسی 6-دوند گی زیاد

توانایی های حرکتی:

1-چابکی 2-نیروی عضلانی 3-تعادل 4-هما هنگی

توانایی های تکنیکی:

1-پاس دادن 2-شوت زدن 3-دریبلینگ 4-قابلیت چرخش با توپ

توانایی های تاکتیکی:

1-طراح و خوشفکر 2-حفظ لوزی 3-تفکر بازی در عمق 4-قابلیت ارسال پاس آ خر 5-میل به گلزنی 6-حلا قیت 7-تغییر اهنگ بازی 8-بازی ترکیبی

توانایی های شخصیتی/ روانی:

1-قدرت رهبری 2-مسئو لیت پذیری 3-انگیزه و اشتیاق

پست شماره 11 مها جم مرکزی

توانایی های جسمانی:

1-قد و وزن مناسب 2-سرعت انفجاری 3-چابکی

توانایی های حرکتی:

1-سرعت حرکت 2-سرعت عکس العمل 3-چابکی 4-هما هنگی 5-تعادل 6-نیروی عضلانی 7-توان عضلانی

توانایی های تکنیکی:

1-دریافت کردن 2-دریبلینگ 3-جرخش با توپ 4-شوت 5-سر زدن

توانایی های تاکتیکی:

1- جاگیری 2-بازی ترکیبی 3-خلا قیت 4-قابلیت پرس 5-ا یجاد فضا

توانایی های شخصیتی / روانی:

1-اعتماد به نفس 2-انگیزه 3-اشتیاق به بازی گروهی 4-شجاعت و جسارت

5-درک و هوش بالا 6-ا گا هی محیطی

تیمی که خواهان بازی با این سیستم می باشد می با یستی از لحاظ جسمانی دارای کیفیت بسیار بالایی باشد.زیرا در بعضی از پستها در این سیستم شرح وظایف واقعا سنگین است.برای مثال ما در سیستم 2-5-3 تنها دو بازیکن داریم که شرح وظایف ویژه ای دارند که دو بازیکن کناری انهاست .ولی در سیستم1-3-2-4 شش بازیکن وظیفه ویژه دارند. بازیکنان پستهای 2 و 3 مدام در رفت و امد هستند همچنین پستهای 8 و 9 نیز در طول زمین در حرکت هستند ولی بازیکنان 6 و 7 همین رفت و امد را بیشتر در عرض دارند. بنا براین شش بازیکن با شرایط ویژه که چهار نفر در مسیر طولی و دو نفر در مسیر عرضی زمین حرکت می کنند. در نمودار پایین با مسیر حرکتی هر بازیکن آشنا می شویم.

سبک 1-3-2-4 به شیوه فرانسوی ها

تفاوت بین دو سبک فرانسوی و هلندی در این سیستم:

مهمترین تفاوت در شرح وظایف 2 و 3 است. بطوریکه قابلیت نفوذی انها تافرانسویها پستهای 2 , 3 را WING BACK می گوین حد زیادی کمتر از حالت قبل است. بطوریکه در شکل بازی د در حالیکه در شکل بازی هلندیها به انها FULL BACK اتلاق می شود و تفاوت این دو کلمه هم در قابلیت نفوذ یا مدافع کامل است. همچنین پستهای 8 و 9 در شکل هلندی ان کاملا نز دیک به خط بازی می کنند و در کانال کناری مسیر پر رفت و امدی دارند.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین