آموزش گام به گام بسکتبال (21)
آموزش گام به گام بسکتبال (21)
آموزش گام به گام بسکتبال (21)
بهترین روش برای حرکت دادن توپ بعد از ریباند دفاعی پاس آزاد کننده (خروجی) است. هیچ حریفی نمی‌تواند یک پاس تند را ...
آموزش گام به گام بسکتبال (20)
آموزش گام به گام بسکتبال (20)
آموزش گام به گام بسکتبال (20)
انتخاب دیگر برای بازیکن ریباند کننده پاس دادن به هم تیمی است. این دومین انتخابی است (بعد از شوت) که بازیکنان ...
آموزش گام به گام بسکتبال (19)
آموزش گام به گام بسکتبال (19)
آموزش گام به گام بسکتبال (19)
وقتی مالکیت توپ حتمی شد، بازیکن ریباند کننده باید یکی از حالتهای ممکن را انتخاب کند. هر حرکتی که بازیکن ...
آموزش گام به گام بسکتبال (18)
آموزش گام به گام بسکتبال (18)
آموزش گام به گام بسکتبال (18)
بسیاری از اوقات بازیکن یک ریباند کامل انجام می‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعیف از توپ، مالکیت خود را از دست می‌دهد...
آموزش گام به گام بسکتبال (17)
آموزش گام به گام بسکتبال (17)
آموزش گام به گام بسکتبال (17)
هرچه بازیکن برای این هدف انجام داده است سکوی او برای گام و مرحله بعدی خواهد بود که همان سد کردن حریف ...
آموزش گام به گام بسکتبال (16)
آموزش گام به گام بسکتبال (16)
آموزش گام به گام بسکتبال (16)
متقاعد کردن بازیکنان به اجبار آنها برای ریباند، آسان‌تر خواهد بود اگر آنها بدانند که ریباند کردن به دست آوردن...
آموزش گام به گام بسکتبال (15)
آموزش گام به گام بسکتبال (15)
آموزش گام به گام بسکتبال (15)
ریباند کردن: در بسکتبال ریباند کردن را می‌توان بسادگی به عنوان به دست آوردن مالکیت توپ ...
آموزش گام به گام بسکتبال (14)
آموزش گام به گام بسکتبال (14)
آموزش گام به گام بسکتبال (14)
علاوه بر مهارتهای اصلی دفاع روی توپ یا دور از توپ، چند مهارت دفاعی دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند...
آموزش گام به گام بسکتبال  (13)
آموزش گام به گام بسکتبال (13)
آموزش گام به گام بسکتبال (13)
دفاع در حالت توپ زنده : یکی از مهمترین، دشوارترین و متداول‌ترین وظایف که بازیکنان در دفاع با آن ...
آموزش گام به گام بسکتبال  (12)
آموزش گام به گام بسکتبال (12)
آموزش گام به گام بسکتبال (12)
دفاع فردی می‌تواند بزرگترین مبارزه برای مربیان بسکتبال و بازیکنان آنها باشد ، این شامل پیشرفت در مهارتهای .......
آموزش گام به گام بسکتبال  (11)
آموزش گام به گام بسکتبال (11)
آموزش گام به گام بسکتبال (11)
به بازیکنان پست آموزش دهید که تهاجمی حرکت کنند و برای یافتن هم تیمی آزاد دقیق باشند. هدف آنها از ...........
آموزش گام به گام بسکتبال (10)
آموزش گام به گام بسکتبال (10)
آموزش گام به گام بسکتبال (10)
اغلب مربیان و بازیکنان اهمیت بازی داخلی محوطه با بازیکنان پست که پاس را نزدیک یا داخل محوطه پرتاب آزاد دریافت می‌کنند...........
آموزش گام به گام بسکتبال (9)
آموزش گام به گام بسکتبال (9)
آموزش گام به گام بسکتبال (9)
حرکت مستقیم با پای مخالف : این حرکت با دریبل برای عبور از هر دو طرف مدافع با پای مخالف انجام می‌گیرد و در آن ........
آموزش گام به گام بسکتبال (8)
آموزش گام به گام بسکتبال (8)
آموزش گام به گام بسکتبال (8)
هر بحثی درباره حرکتهای تهاجمی فردی باید با یادآوری این نکته ........
آموزش گام به گام بسکتبال(7)
آموزش گام به گام بسکتبال(7)
آموزش گام به گام بسکتبال(7)
پرتاب آزاد: پیشنهادهای زیر باعث پیشرفت در پرتاب آزاد خواهند شد. تیم شما باید پرتاب آزاد را متناسب با سهمی که از کل امتیازات تیم دارد......
آموزش گام به گام بسکتبال (6)
آموزش گام به گام بسکتبال (6)
آموزش گام به گام بسکتبال (6)
شوت کردن: شوت، احتمالاً شناخته شده‌ترین مهارت اصلی است. تمام بازیکنان شما علاقه‌مند به گل زدن هستند واگر ........
آموزش گام به گام بسکتبال (5)
آموزش گام به گام بسکتبال (5)
آموزش گام به گام بسکتبال (5)
دربیل یک مهارت همراه با لمس کردن است ...........
آموزش گام به گام بسکتبال (4)
آموزش گام به گام بسکتبال (4)
آموزش گام به گام بسکتبال (4)
تسلط بر توپ شامل همه حرکتهای تهاجمی با توپ نظیر پاس دادن، گرفتن، دریبل کردن، شوت کردن، حرکتهای فردی .....
آموزش گام به گام بسکتبال (3)
آموزش گام به گام بسکتبال (3)
آموزش گام به گام بسکتبال (3)
توپ یکی از مشکل‌ترین وظایف در مربی‌گری، آموزش حرکت‌های بدون توپ (آهن‌ربای بازی‌ها) به بازیکنان است. یک بازیکن بتنهایی (با پنج بازیکن در تیم) 80% زمان بازی در حمله را بدون توپ‌بازی خواهد کرد. مطال...