تبیان، دستیار زندگی
فرمول زیر مربوط به گیت منطقی NOT است.خروجی این گیت همواره عکس مقدار ورودی است.اگر ورودی یک یا HIGH باشد.،خروجی آن LOW یا صفر است.و اگر ورودی آن LOW یا صفر باشد.خروجی آن HIGH یا یک می شود.عبارت ! در فرمول زیر بیانگر NOT یا معکوس است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیت NOT

در ادامه بحث گیتهای منطقی که به بررسی

gate not گیتnot

گیت AND

گیت OR

اکنون گیت NOT را بررسی می کنیم

قطعات مورد نیاز برای گیت NOT

1. 1عدد آی سی 74HC04

2. 2 عدد LED

3. 2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم

4. 1 عدد کلید کلنگی یک حالته

5. برد بورد

6. سیم تلفنی

نقشه مدار مربوط به گیت NOT

طبق معمول در ابتدا پایه های مربوط به تغذیه آی سی 74HC04 را بر روی برد بورد ببندید.

gate not گیتnot

در این آی سی پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است پایه 1 این آی سی را با یک مقاومت 1 کیلواهم همانطور که در نقشه مشخص است به زمین متصل کنید.

دو مرتبه از پایه های 1 به یک سر کلید کلنگی یک حالته وصل کنید سر دیگر این کلید را به کاتد یا منفی LED متصل نمایید سر مثبت یا آند LED را به طور مستقیم به مثبت ولتاژ وصل نمایید.

در این هنگام زمانی که کلید بسته شود کلید متصل به پایه 1 روشن می شود و LED متصل به پایه 2 خاموش می شود همانطور که می دانید زمانی خروجی گیت NOT یک یا HIGH می شود که ورودی آن صفر یا LOW باشد.

بنابراین هر زمان که LED متصل به پایه یک روشن باشد LED متصل به خروجی خاموش است در واقع خروجی عکس ورودی است  همانطور که در شکل مربوط به شماتیک داخلی آی سی 74hc32 می بینید این آی سی دارای 4 گیت OR مجزا است پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14 تغذیه مثبت است.

هر گیت NOT دارای یک ورودی و خروجی است پایه های ورودی و خروجی در شکل مربوط به شماتیک آی سی 74HC04 مشخص شده است.

فرمول مربوط به گیت NOT

فرمول زیر مربوط به گیت منطقی NOT است خروجی این گیت همواره عکس مقدار ورودی است اگر ورودی یک یا HIGH باشد خروجی آن LOW یا صفر است و اگر ورودی آن LOW یا صفر باشد خروجی آن HIGH یا یک می شود عبارت ! در فرمول زیر بیانگر NOT یا معکوس است.

NOT(A)=A!

تنظیم برای تبیان: سیدخاموشی