تبیان، دستیار زندگی
 شخصی به دیدن دوستی که بیماری اش رو به بهبود بود رفت و به خدمتکار او گفت : حال سرورت چطور است ؟ گفت : آن طور که بخواهی . گفت : پس چرا صدای شیون بلند نیست !...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتظار عبث

شخصی به دیدن دوستی که بیماری اش رو به بهبود بود رفت و به خدمتکار او گفت : حال سرورت چطور است ؟

گفت : آن طور که بخواهی .

گفت : پس چرا صدای شیون بلند نیست !