تبیان، دستیار زندگی
احکام حج (مباحثی در باب حج... )
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 وجوب حج  

 شرايطوجوب حج : 

بلوغ ، عقل  

آزادی  

استطاعت  

    احکام نيابت     

 

  حج مستحبي    

   

  اقسام عمره    

    

   اقسام حج    

حج تمتع  

حج إفراد  

 حج قران

  ميقاتهای احرام  

    احکام ميقاتها  

   کيفيت احرام  

 تروک احرام       

شکار حيوان صحرايي  

نزديکی با زن  

استمناء  

عقد ازدواج  

استعمال بوی خوش  

پوشيدن لباس دوخته  

سرمه کشيدن  

نگاه کردن در آيينه  

پوشيدن چکمه و جوراب برای مرد  

دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر فروختنی  

مجادله  

کشتن شپش و مانند آن  

زينت کردن  

روغن مالی بدن  

کندن موی بدن  

پوشاندن سر برای مرد  

پوشاندن رو برای زن  

زير سايه رفتن برای مرد  

خارج نمودن خون از بدن  

ناخن گرفتن  

دندان کشيدن  

همراه داشتن سلاح  

          

 طواف    

  واجبات طواف   

       نماز طواف  

  سعی بين صفا و مروه  

      احکام سعي  

  کوتاه کردن موی سر يا ريش يا شارب ( تقصير )  

         

احرام حج  

  وقوف در مشعر الحرام  

  درک وقوف عرفات و مشعر يا يکی  از آنها  

 واجبات منی      

رمی جمره عقبه  
کشتن گاو يا گوسفند يا

شتر در مني  

مصرف قربانی حج تمتع  

تراشيدن موی يا کوتاه نمودن آن

   

    طواف نساء  

      رمی جمرات  

 مصدودواحکام محصور

  مستحبات احرام  

 

 مکروهات احرام  

مستحبات دخول حرم  

مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام  

 مستحبات طواف  

  

مستحبات سعي  

مستحبات احرام تا وقوف در عرفات  

مستحبات وقوف در عرفات  

مستحبات وقوف در مزدلفه  

مستحبات رمی  جمرات  

مستحبات قربانی  کردن  

مستحبات سر تراشيدن

مستحبات طواف حج و سعي

  

  مستحبات مني  

 

 مستحبات مکه معظمه  

     

    طواف وداع  

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.