تبیان، دستیار زندگی
ال قلعه نوعی و اکبرپور احضار شدند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از امیر قلعه نوعی و سیاوش اکبرپور خواست تا برای ادای پاره ای توضیحات در این کمیته حضور پیدا کنند. درنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:" گزارش نماینده و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازسوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

قلعه نوعی و اکبرپور احضار شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از امیر قلعه نوعی و سیاوش اکبرپور خواست تا برای ادای پاره ای توضیحات در این کمیته حضور پیدا کنند.

درنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است:" گزارش نماینده وداور اعزامی به مسابقه فوتبال بین تیمهای ابومسلم خراسان و استقلال تهران که درروز 15 اسفند ماه درورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزارگردید، حاکی از بروزتخلفاتی ازسوی سیاوش اکبرپوروامیرقلعه نوعی بازیکن وسرمربی تیم فوتبال استقلال تهران میباشد.

بدینوسیله به نامبردگان ابلاغ می شود جهت اداء توضیحات درساعت 30/17 روزشنبه 22 اسفند ماه درکمیته انضباطی این فدراسیون حاضرشوند. ضمناً بازیکن فوق الذکر تا رسیدگی واتخاذ تصمیم مناسب ازهمراهی تیم مربوطه وشرکت درمسابقات رسمی معلق ومحروم می باشند.

حضورسرپرست تیم نیزبا توجه به تکرار تخلفات وعدم رعایت مقررات توسط برخی ازاعضاء تیم فوتبال استقلال وجهت اداء توضیحات درجلسه ضروریست.