تبیان، دستیار زندگی
ابتدا با رسم خطوط موازی با محور X ها و Y ها و با استفاده از کلید های جهت نما در روی صفحه کلید، منطقه مین را پیدا کنید. این کلیدها به شما کمک می کند تا محدوده ی مین در طرفین خط را بیابید. چراغ سبز درستی سمت و چراغ قرمز نادرستی آن را مشخص می کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریافت بازی آموزشی