تبیان، دستیار زندگی
عربی شترش را گم کرد ، سوگند خورد اگر آن را بیابد به یک درهم بفروشد . از قضا شترش را یافت اما دلش راضی نشد آن را به یک درهم بفروشد ، پس گربه ای به گردنش بست و فریاد زد : شتری به یک درهم با گربه ای پانصد درهم یکجا به فروش می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردن بند شتر

عربی شترش را گم کرد ، سوگند خورد اگر آن را بیابد به یک درهم بفروشد . از قضا شترش را یافت اما دلش راضی نشد آن را به یک درهم بفروشد ، پس گربه ای به گردنش بست و فریاد زد : شتری به یک درهم با گربه ای پانصد درهم یکجا به فروش می رسد ،

عربی که از آنجا می گذشت گفت : شتر ارزان قیمتی است به شرط آنکه بدون گردن بند باشد.