تبیان، دستیار زندگی
هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى برطرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش برطرف سازد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین اعمال بعد از واجبات

حرم امام رضا علیه السلام

بهترین اعمال بعد از واجبات

عن الرّضا علیه‎السلام :

لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله عزّوجلّ بعدَ الفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن؛ بعد از انجام واجبات، كارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست . (1)

نتیجه خدمت به مؤمن

مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیمة؛ هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى برطرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش برطرف سازد .(2)

حسن ظن به خدا

أحسـن الظّن بالله فانّ مَن حسـن ظنّه بالله كان عنـد ظنّه وَ مَن رَضى باْلقَلیل مِنَ الرّزق قُبلَ مِنه الیَسیر مِن العمل وَ مَن رَضى بالیَسیر مِن الحلال خفّت مؤونته و نعم اهله وَ بصّره الله دار الدّنـیا وَ دَواءهـا وَ أخـرَجه منها سـالِماً إلى دارالسّلام؛ به خداوند خوش‎بین باش، زیرا هر كس به خدا خوش‎بین باشد، خدا با گمان خـوش او همراه است و هر كس به رزق و روزى اندك خشنود باشد، خـداوند به كردار اندك او خشنود باشد و هر كس به اندك از روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبك و خانـواده‎اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت می‎رساند.(3)

بدترین مردم

إنّ شـرّ النـّاس مـَن مَنع رفـدَه، وَ أكل وحـدَه، وَ جلـدَ عبـدَه؛ به راستـى كه بـدترین مردم كسى است كه یارى‎اش را (از مردم) باز دارد، و تنها بخورد، افراد تحت امرش را بزند. (4)

حقیقت توكل

سئل الرضـا علیه‎السلام: عن حـد التـوكل؟ فقـال: أن لا تَخـافَ أحـدً إلاّ الله؛ از امام رضا علیه‎السلام از حقیقت تـوكل سـوال شـد، فرمـود: این كه جز خدا از كسـى نترسى .(5)

سلاح پیامبران

عن الرضا علیه‎السلام انه كـان یقـول لاصحـابه: علیكم بسِلاح اْلانبیاء .

فقیل: وَ ما سلاحُ اْلانبیاء؟ قال: الدعاء .

حضـرت رضا(علیه‎السلام) همیشه به اصحاب خـود مـى‎فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران پرسیدند: اسلحه پیـامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا . (6)

صله رحم با كمترین چیز

صِلْ رحمك وَ لَـوْ بشَربَة مِن ماءٍ وَ أفضَل مـا تُوصل بِه الـرّحـِم كفُّ الاذّى عنها؛ پیوند خـویشـاوندى را برقرار كنید گر چه با جرعه آبى باشد، و بهترین پیوند خـویشـاونـدى، خـوددارى از آزار خـویشـاونـدان است.(7)

نتیجه كار خوب و بد و آشكار و پنهان داشتن آنها

الـمستتر بـالـْحسنه یـَعـدلُ سبعین حسنة، وَ الْمذیع بالسّیئة مَخذُول، وَالمُستتر بالسّیئَة مغفوُر لَه؛ پنهان كننده كار نیك (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است. و آشكار كننده كار بد سـرافكنـده است، و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزیـده است.(8)


پی‎نوشت‎ها:

1- بحارالانوار، ج 78، ص 347 .

2- اصول كافى، ج 3، ص 268 .

3- تحف العقول، ص 449 .

4- تحف العقول، ص 448 .

5- تحف العقول، ص 445 .

6- اصـول كـافـى، ج 4، ص 214 .

7- تحف العقول، ص 445 .

8- اصول كافى، ج 4، ص 160 .

گروه دین و اندیشه تبیان، مهری هدهدی .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.