تبیان، دستیار زندگی
تیم هاى فوتبال استقلال و پرسپولیس جمعه شب هفته جارى ، پنجاه و هشتمین بازى خود را در ورزشگاه آزادى تهرانبرگزار خواهند كرد. در پنجاه و هفت دیدار گذشته دو تیم ،?? پیروزى براى استقلال،?? برد براىپرسپولیس و?4 بازى نیز به تساوى ان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازیهای سرخ آبی از نگاه تاریخ و آمار

تیم هاى فوتبال استقلال و پرسپولیس جمعه شب هفته جارى ، پنجاه و هشتمین بازى خود را در ورزشگاه آزادى تهرانبرگزار خواهند كرد.

در پنجاه و هفت دیدار گذشته دو تیم ،?? پیروزى براى استقلال،?? برد براىپرسپولیس و?4 بازى نیز به تساوى انجامیده است .

گزارش ذیل نگاهى گذرا به دیدارهاى انجام شده دو تیم فوتبال استقلال وپرسپولیس از آغاز (فروردین ?? ) تا به امروز دارد

? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? فروردین سال????

? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? دى سال????

? - پرسپولیس ? استقلال? ?? مرداد سال????

گلهاى تیم استقلال : احمد منشى زاده دقیقه ? ، على جبارى?? ، كارو حقوردیان ??

گل تیم پرسپولیس : ناظم گنجاپور دقیقه 72

? - پرسپولیس صفر استقلال? ?( بر صفر) ?? بهمن ????

گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومى? این بازى تادقیقه ?? ادامهیافت ، اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوهقضاوت ترك كرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را? بر صفر به سود استقلال اعلامكرد.

? - پرسپولیس ? استقلال? ? مهر????

گلهاى تیم استقلال : جواب قراب?? ، كارو حق وردیان ?? ، عباس مژدهى??

گلهاى تیم پرسپولیس : على پروین ? ، حسین كلانى??

? - پرسپولیس ? استقلال? ?( برصفر) ?? دى????

گل استقلال : عباس مژدهى??

گل پرسپولیس : حسین كلانى?

این بازى تا دقیقه ?? یك بر یك مساوى بود كه پرسپولیس به دلیلاعتراض به قضاوت داور ، زمین را ترك كرد و طبق راى صادره از سوى فدراسیونفوتبال تیم استقلال? برصفر برنده شد .

? - پرسپولیس ? استقلال? ?? خرداد????

گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومى??

گل تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاك ??

? - پرسپولیس ? استقلال? ?? بهمن ????

گل تیم استقلال : على جبارى??

گلهاى تیم پرسپولیس : حسین كلانى?? و?? ، صفر ایرانپاك ?? ، محمودخوردبین ??

? - پرسپولیس ? استقلال صفر ? فروردین ????

گلهاى تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاك ?? ، حسین كلانى??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? اسفند????

گلهاى تیم استقلال : على جبارى?? و??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? خرداد????

گل تیم استقلال : رضا عادلخانى?

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? شهریور????

گلهاى تیم پرسپولیس : همایون بهزادى?? ??،??،، ایرج سلیمانى??و?? ، حسین كلانى??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? آذر????

گل تیم استقلال : على جبارى??

گل تیم پرسپولیس : همایون بهزادى??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ? خرداد????

گل تیم استقلال : حسن روشن ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? آذر????

گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومى??

گلهاى تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاك ?? و اسماعیل حاج رحیمى پور??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? اردیبهشت ????

گلهاى تیم استقلال : غلامحسین مظلومى?? و?? ، مسعود مژدهى??

گل تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاك ??

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? مهر????

گلهاى تیم پرسپولیس : جهانگیر فتاحى?? ، اسماعیل حاج رحیمى پور??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? اسفند????

گل تیم استقلال : مسعود مژدهى??

گل تیم پرسپولیس : محمود خوردبین ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ? مهر????

گل تیم استقلال : هادى نراقى??

گل تیم پرسپولیس : على پروین ??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? اردیبهشت ????

گلهاى تیم استقلال : محرم عاشورى?? ، حسن روشن ?? ، سعید مراغه چیان ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? آذر????

گل تیم استقلال : حسن روشن ??

گلهاى تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاك ?? و??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? آبان ????

گل تیم استقلال : غلامرضا فتح آبادى??

این بازى در دقیقه ?? به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمهتمام ماند (این دیدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم على دانایی فربرگزار شد)

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? تیر????

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? مهر????

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? دى????

گل تیم پرسپولیس : غلامرضا فتح آبادى??

گل تیم استقلال : بهتاش فریبا??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? مهر????

گل تیم استقلال : پرویز مظلومى??

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? خرداد????

گلهاى تیم پرسپولیس : شاهرخ بیانى?? - پنالتى و?? ، ناصرمحمدخانى??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ? فروردین ????

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? شهریور????

گل تیم استقلال : جعفر مختارى فر??

گل تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس46

?? - پرسپولیس ? استقلال? (وقت معمولى صفربرصفر)?? اسفند????

گلهاى تیم استقلال ( پنالتى ) : جعفرمختارى فر ، رضاحسن زاده

گلهاى تیم پرسپولیس ( پنالتى ) : مجتبى محرمى ، رحیم یوسفى ، محسنآشورى ، مرتضى كرمانى مقدم

این دیدار از سرى مسابقات فوتبال جام حذفى باشگاه هاى كشور برگزار شد.

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? آذر????

گل تیم پرسپولیس : رضا عابدیان ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ? خرداد????

گلهاى تیم استقلال : عباس سرخاب?? ، صمد مرفاوى??

گل تیم پرسپولیس : نادر میراحمدیان ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? دى????

گل تیم استقلال : شاهرخ بیانى?? - پنالتى

گل تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس ??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ? بهمن ????

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ?? اسفند????

گلهاى تیم استقلال : صمد مرفاوى? ، صادق ورمزیار??

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ? خرداد????

گل تیم استقلال : صمد مرفاوى??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? دى????

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?( برصفر) ?? دى????

گلهاى تیم استقلال : صادق ورمزیار?? - پنالتى ، ادموند اختر??

گلهاى تیم پرسپولیس : فرشاد پیوس ?? - پنالتى ، بهزاد داداش زاده ??

این بازى تا دقیقه ?? دو بر دو مساوى بود ، اما به دلیل درگیرىبازیكنان دوتیم و هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند و درنهایت

با راى فدراسیون تیم استقلال? برصفر برنده شد.

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ? بهمن ????

?? - پرسپولیس ? استقلال? ? مرداد????

گلهاى تیم استقلال : ادموند اخت?ر ، صادق ورمزیار?? - پنالتى ، محمدتقوى ??

گل تیم پرسپولیس : مرتضى كرمانى مقدم ??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ? دى????

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? مهر????

گل تیم پرسپولیس : ادموند بزیك ??

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? تیر????

گلهاى تیم پرسپولیس : ادموند بزیك ?? ، مهدى مهدوى كی??ا ، بهنامطاهر زاده

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ?? آبان ????

گل تیم پرسپولیس : مهدى هاشمى نسب??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? فروردین ????

گل تیم استقلال : فرد ملكیان ??

گل تیم پرسپولیس : مهدى هاشمى نسب?

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? تیر????

گل تیم استقلال : سهراب بختیارى زاده ??

گلهاى تیم پرسپولیس : مهدى هاشمى نسب?? - پنالتى،افشین پیروانى??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ? مهر????

?? - پرسپولیس ? استقلال صفر ? اسفند????

گلهاى تیم پرسپولیس : مهدى هاشمى نسب? ، پایان رافت ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ? دى????

گلهاى تیم استقلال : محمد نوازى?? ، مهدى هاشمى نسب??

گلهاى تیم پرسپولیس : بهروز رهبرى فرد?? - پنالتى ، على كریمى89

?? - پرسپولیس صفر استقلال? ? اسفند????

گل : علیرضا اكبرپور دقیقه ??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? اسفند????

گل استقلال : محمد نوازى دقیقه ?? - پنالتى

گل پرسپولیس : رضا جبارى دقیقه ??

?? - پرسپولیس صفر استقلال صفر ?? اردیبهشت ????

?? - پرسپولیس ? استقلال ? ?? دى ماه ????

گل استقلال : على سامره دقیقه ?

گل پرسپولیس : على انصاریان دقیقه ?? - پنالتى

?? - پرسپولیس ? استقلال ? ?? خردادماه ????

گلهاى تیم پرسپولیس : یحیى گل محمدى?? و بهنام ابوالقاسم پور??

گل تیم استقلال علیرضا اكبرپور??

?? - پرسپولیس ? استقلال ? ?? مهرماه ????

گل پرسپولیس : عیسى ترائوره ??

گلهاى تیم استقلال : على سامره ? و محمود فكرى??

?? - پرسپولیس ? استقلال? ?? بهمن ماه ????

گل تیم پرسپولیس : حامد كاویانپور??

گل تیم استقلال : داود سید عباسى

?? - پرسپولیس 0 استقلال 0 اول آبان ماه ????