تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید در یک محیط پویا، هذلولی هایی با خروج از مرکزهای مختلف رسم کرده و بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خروج از مرکز هذلولی

خروج از مرکز هذلولی

توضیح:

شکل زیر یک هذلولی است که می توان با حرکت دادن نقاط سبز مقدار a و e را تغییر داد و هذلولی متفاوتی ایجاد کرد.

فعالیت:

1. خروج از مرکز هذلولی معادل چه چیزی است؟ آیا مقدار خروج از مرکز شکل بالا درست است؟

با جا به جا کردن نقطه ی سبز، مقدار e را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را ببینید.

2. بازه ی خروج از مرکز یک هذلولی چقدر است؟

3. هذلولی با بیشترین خروج از مرکز چگونه است؟ هم چنین با کمترین خروج از مرکز (تقریباً 1)؟

حالا سعی کنید یک هذلولی متقارن بسازید. خروج از مرکز آن چقدر است؟

با فشار دادن دکمه ی بازگرداننده ی ترسیم شکل را به حالت اولیه بازگردانید. سپس مقدار a را تغییر داده و ببینید.

4. همه ی هذلولی ها با خروج از مرکز یکسان، چه شباهتی با یکدیگر دارند؟

دریافت پاسخ