تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید در یک محیط تعاملی پویا هذلولی هایی با مراکز مختلف و محور های مختلف رسم کرده و بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف و محور کانونی عمودی

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف و محور کانونی عمودی

توضیح

در محیط تعاملی زیر کار کنید.

فعالیت

نقاط O , A , B را جا به جا کنید، سعی کنید هذلولی به معادله ی

(y-1)2/4 - (x-2)2/16 =1 را ببینید.

هذلولی دیگری به معادله ی y2 - x2 = 1  ببینید.