تبیان، دستیار زندگی
نتصاب علم به وزارت دربار، توفیق دیپلماسی انگلیسی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتصاب علم و خوشحالی انگلیس+ سند
انتصاب علم به وزارت دربار، توفیق دیپلماسی انگلیسی

موضوع: انتصاب علم به وزارت دربار، توفیق دیپلماسی انگلیسی

مرجع صدور: ساواك

تاریخ: 16 آذر 1345

توضیحات: به موجب سند زیر، علم وزیر دربار عامل انگلیس و معینیان رئیس دفتر شاه عامل امریكا بوده است.

متن سند:

انتساب محسنیان بریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی ضمن اینکه موجب خرسندی طبقات مختلف گردیده است در بین رجال سیاسی این انتصاب بیشتر جنبه سیاسی بخود گرفته است. صادق بهداد میگفت روزیکه اسدالله علم بوزارت دربار منصوب گردید در همه جا گفته شد که دیپلماسی انگلستان توفیق بزرگی بدست آورده و دربار ایران را بدست گرفته است و این مورد برای حفظ  بیطرفی دربار زیان آور بود ولی با انتصاب محسنیان بریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی که در محافل سیاسی او را از طرفدارن سیاسی امریکا میشناسند و با اینکه امرکاییها با او نظر موافق دارند طبعا تعادلی بین دو سیاست مذکور به وجود خواهد امد.

منبع: سازمان مطالعات و پژوهش های سیاسی

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور