تبیان، دستیار زندگی
عشق اطمینان از آن است که دیگری همیشه و در همه حال با توست گرچه در فراق دوست، او را خواهانی، اما در دل همیشه با توست، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بارقه ای از ملکوت

عشق...

بارقه ای از ملکوت

... بارقهای است از ملکوت،

اخگری از آن آتش جاویدان.

لردبایرون

... شاه کلید دروازههای شادمانی است.

الیور وندل هولمز

... حیات ثانی است؛ به قلمرو روح رهنمون است.

به هر شریانی گرما میبخشد و

در هر ضربانی میتپد

جوزف آدیسون

... در فطرت پاک همان پیوندی است که خورشید با زمین دارد.

اونور د بالزاک

... زیبایی روح است.

سنت اگوستین

عشق...

... غایت وجود و تنها هدف آن است.

بنجامین دیزرائیلی

... نیکویی، افتخار، آرامش و زندگی بیریاست.

هنری ون دایک

... سرآغاز ادب است و بزرگواری

رالف والدو امرسون

... پگاه افسونگر تمامی دلهاست

آلفرنس ماری لوئیز د لامارتین

... نشان ابدیت است: تمامی مرزهای زمان را در مینوردد:

سراسر یادمان یک آغاز را پاک و تمامی ترس یک پایان را محو میسازد.

مادام د استیل

... آن ساحر، آن افسونگری است که از چیزهای بیارزش

شور و شادی میآفریند.

رابرت اینگرسول

عشق ...

بارقه ای از ملکوت

شاد بودن در شادی دیگران

و محزون در غم دیگران

با هم در روزهای خوش

و با هم در دوران دلتنگی

عشق سرچشمه توانایی است.

عشق

صادق بودن با خود در همه حال

و صادق بودن با دیگری در همه حال

گفتن و شنیدن حقیقت و پاسداری از حرمت آن

و خودنمایی هرگز

عشق سرچشمه واقعیت است.

عشق

رسیدن به درکی چنان کامل است که خود را پارهای از دیگری بدانی

او را بپذیری آن گونه که هست و نه به گونهای که تو میخواهی

عشق سرچشمه پیوند است.

عشق

آزادی در پیگیری آرزوها

و تقسیم تجربهها با دیگران

بالیدن من و تو با هم و در کنار هم

عشق سرچشمه کامیابی است.

عشق

هیجان تدارک کارها در کنار هم

هیجان پیش بردن کارها دست در دست یکدیگر

عشق سرچشمه آینده است.

عشق

خشم توفان

آرامش رنگین کمان

عشق سرچشمه شور است.

عشق

ایثار است و دریافت

بردباری است در نیازها و خواستهای یکدیگر

عشق سرچشمه سهیم کردن است.

عشق

اطمینان از آن است که دیگری همیشه و در همه حال با توست

گرچه در فراق دوست، او را خواهانی،

اما در دل همیشه با توست،

عشق سرچشمه امنیت است.

آری عشق خود سرچشمه حیات است.

سوزان پولیس شوتز

تنظیم:بخش ادبیات تبیان