تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید معادله ی هذلولی با مراکز مختلف را در یک محیط پویا بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف

معادله ی هذلولی با مرکز مختلف

توضیح:

شکل زیر یک هذلولی است که می توان با حرکت دادن نقاط آبی A و B در آن تغییر ایجاد کرد و با حرکت دادن نقطه ی O می توان مرکز آن را تغییر داد.

نقاط O , A , B را جا به جا کنید، سعی کنید هذلولی به معادله ی  ( x-4 )2 / 25 - ( y+1 )2 /4 =1   ببینید.

هذلولی دیگری به معادله ی   4 x2 - y2= 4  را ببینید.