تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، معادله ی یک هذلولی را بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معادله ی خلاصه ی هذلولی

معادله ی خلاصه ی هذلولی

توضیح:

در شکل زیر می توان با حرکت دادن نقاط آبی A و B هذلولی های متفاوتی ایجاد کرد.

فعالیت:

1. آیا می توانید معادله ی هذلولی را بنویسید؟

2. اگر در این معادله مختصات Q را به جای x و y قرار دهیم، چه اتفاقی می افتد؟

موقعیت نقطه ی Q را تغییر داده و ببینید.

نقطه ی P را جا به جا کنید.

3. با قرار دادن مختصات P در معادله ی هذلولی چه اتفاقی می افتد؟

4. مختصات رأس های A و 'A چیست؟ مختصات کانون ها را پیدا کنید.

5. در شکل بالا اگر نصف قطرها، OA و OB را a و b و فاصله ی کانونی OF را c قرار دهیم، اندازه یa , b , c چقدر خواهد بود؟

6. چه رابطه ای میان این سه اندازه وجود دارد؟

نقاط A و B را جا به جا کرده و تغییرات به وجود آمده را ببینید.

به نظر شما اگر b>a و یا b=a اتفاق افتد، شکل چه تغییری می کند؟

دریافت پاسخ