در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، معادله ی بیضی را بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ستاره نوربخش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معادله ی خلاصه ی بیضی

معادله ی خلاصه ی بیضی

 

توضیح:

 شکل زیر یک بیضی است که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی A و B بیضی های متفاوت ایجاد کرد.

 

 

فعالیت:

1. آیا می توانید معادله ی بیضی افقی را بنویسید؟

2. اگر در این معادله مختصات Q را به جای x و y قرار دهیم، چه روی می دهد؟

نقطه ی Q را جا به جا کنید، آیا Q در معادله صدق می کند؟

3. نقطه ی P را حرکت دهید، اگر مختصات آن را در معادله ی بیضی قرار دهیم، چه خواهد شد؟

مختصات رأس های'A , A', B , B و کانون های F', F بیضی را پیدا کنید؟

4. در شکل بالا، اگر نصف قطرها، OA , OB را a , b و فاصله ی کانونی OF را c قرار دهیم، اندازه یa, b, c چقدر خواهد بود؟

5. چه رابطه ای میان سه اندازه مذکور، وجود دارد؟

نقاط A , B را جا به جا کنید، با مشاهده ی تغییرات معادله ی بیضی را با نصف قطرهای a و b، بنویسید.

6. اگر b>a باشد، معادله چه تغییری می کند؟ اگر b=a چطور؟

 

دریافت پاسخ