• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1388/08/16
  • تاريخ :

معادله ی دایره

معادله ی دایره

توضیح:

 شکل زیر یک دایره است که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی، دایره های متفاوت ایجاد کرد.

فعالیت:

1. مختصات نقطه ی C در مرکز دایره، چیست؟ اندازه ی شعاع دایره چقدر است؟

2. آیا می توانید معادله ی این دایره را بنویسید؟

3. مختصات نقطه ی B چیست؟ در معادله ی دایره، مختصات نقطه ی B را به جای x و y قرار دهید.

4. نقاط محل تلاقی دایره و محور عرض ها، کدام هستند؟ اگر در معادله ی دایره، مختصات این نقاط را به جای x و y قرار دهیم، چه خواهد شد؟

5. در این صورت مختصات نقاط در معادله ی دایره، چیست؟

نقطه ی مرکز C را جا به جا کرده و ببینید.

6. معادله ی دایره ای به مرکز (C(1,2 و شعاع r=5، را بنویسید.

7. اگرمختصات مرکز دایره (C(-5,2 باشد، معادله چه تغییری می کند؟ در مورد (C(0,0 چطور؟

نقطه ی B را جا به جا کرده و ببینید.

8. معادله ی دایره ی به مرکز (C(0,0  و شعاع r=3، چیست؟

9. اگر (C (4,-2 و r=1 باشد، معادله ی دایره چه می شود؟

10. در حالت کلی؛ معادله ی دایره ای به مرکز (C(a,b و شعاع r، چیست؟

 

برای پاسخ به سؤال موجود، معادله ی دایره ی زیر را در نظر بگیرید:

x2 + y2 + 2x - 2y =4

 

دریافت پاسخ

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName