تبیان، دستیار زندگی
تهران‎ ـ نامزدهای‎ دریافت‎‎ جوایـز بـیسـت و سومین‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلم‎ فجر دربخش‎ مسابقه‎ سینمای‎ ایران‎ اعلام‎ شد. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر اسامی‎ نامزدهـای دریافت‎ جوایز در بخش‎ های‎ مختلف‎ به‎ این‎شرح‎ است‎ : ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نامزدهای‎ دریافت‎ جوایز فیلم‎ فجر


تهران‎ ـ نامزدهای‎ دریافت‎‎ جوایـز بـیسـت و سومین‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلم‎ فجر دربخش‎ مسابقه‎ سینمای‎ ایران‎ اعلام‎ شد.

به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر اسامی‎ نامزدهـای دریافت‎ جوایز در بخش‎ های‎ مختلف‎ به‎ این‎شرح‎ است‎ : نامزدهای‎‎ بهترین‎ "جلـوه‎‎هـای ویـژه" داود رسولیان‎‎ برای‎‎ فیلم‎ زن زیاد.ی

محسن‎‎ روزبهانی‎ برای‎ فیلم‎"بیـد مـجنـون" وفیلم‎ "خیلی‎‎‎ دور, خیلی نزدیك‎" نجف‎ فتاحـی برای‎‎ فیلم‎ "جایی‎‎ برای زندگی."

نامزدهای‎‎ بهترین‎ "چهره‎‎پرداز"ی عبداللـه و مجید اسكندری‎‎ برای فیلم‎ "یك‎ تكه‎ نان‎."

حسین‎‎ صالحیان واعظم‎‎ روحانی‎ برای‎ فـیلـم "بیدارشو ارزو."

محمد رضا قومی‎‎ برای‎ فـیلـم‎ "خـیلـی دور خیلی‎ نزدیك‎."

مهین‎ نویدی‎‎ و بابك‎ شعاعی‎ برای فیـلـم‎ "باغهای‎ كندلوس‎."

محسن‎‎ موسوی‎‎ برای فیلم‎ "بید مجنون. "

نامزدهای‎ بهترین‎ "طراحـی‎ صـحنـه‎ و لبـاس‎" امیر اثباتی‎‎‎ برای‎ فیلم‎"خیلـی دور, خـیلـی نزدیك‎."

علی‎‎‎ رفیحی برای‎ فیلـم‎ "مـاهـی هـا عـاشـق‎ می‎شوند."

پروین‎ سفری‎‎‎ برای فیلم‎ "جایی‎‎برایزندگی." پرویز شیخ‎ طادی‎‎ و بابك‎ پنـاهـی‎ بـرای فیلم‎"پشت‎پرده‎‎ مه."

فرهاد فارسی‎ برای‎ فیلم‎ "كافه‎ ترانزیت‎."

نامزدهای‎ بهترین‎‎ "سازنـده‎ مـوسـیقـی‎ متـن فیلم‎‎"محمدرضا علیقلی‎‎ برای‎ فیلم خیلی دور, خیلی‎ نزدیك‎."

ایمان‎‎‎ یزدانیان برای‎ فیلم‎ "یك‎ تكه‎ نان."

پیمان‎‎ یزدانمان برای‎ فیلم‎"كافه‎ ترانزیت‎" نامزدها"ی‎‎فیلمبردار"ی حمید خضویی‎ ابیالـه‎ برای‎ فیلم‎ "خیلی‎‎ دور, خیلی نزدیك‎."

حسین‎‎ جعفریان برای‎‎ فیلم‎"جایی‎‎ برای زندگی" مهدی‎‎‎ جعفری برای فیلم‎‎"ماهمه‎ خوبیم."

محمدرضا سكوت‎‎ برای‎ فیلم‎"كافه‎ ترانـزیـت" محمود كلاری‎‎ برای فیلـم‎"مـاهـی‎ هـا عـاشـق‎ می‎شوند."

نامزدهای‎ بهترین‎‎ "بازیگر نقش‎ اول‎ زن" لیلا حاتمی‎ برای‎ فیلم‎ "سالاد فصل‎."

فرشته‎‎ صدر عرفانـی‎ بـرای‎ فـیلـم‎"كـافـه ترانزیت‎."

آهو خردمند برای‎ فیلم‎‎ "ما همه‎ خوبیم."

مریلا زارعی‎ برای‎‎ فیلم‎ "زن‎ زیاد."ی

رویا نونهالی‎‎ برای‎ فیلم‎ "ماهی هاعـاشـق‎ می‎ شوند."

نامزدهای‎ بهترین‎"بازیگر نقش‎ مرد" جهانگیر الماسی‎ برای‎ فیلم‎ "پشت‎ پرده‎‎ مه."

عزت‎ الله‎ انتظامی‎‎ برای‎‎ فیلم‎ "جایی بـرای زندگی‎."

پرویز پرستویی‎ برای‎ فیلم‎ "بید مجنون‎." امین‎‎ حیایی‎ برای‎‎ فیلم‎ "زن زیاد."ی

مسعود رایگان‎ برای‎ فیلم‎"خیلی‎ دور, خـیلـی‎ نزدیك‎."

رضا كیانیان‎ برای‎ فیلم‎"مـاهـی‎ هـا عـاشـق‎ می‎شوند. "

نامزدهای‎ بهترین‎ "نویسنـده‎‎ فـیلـمنـامـه" محمدرضا بزرگ‎ نیا برای‎‎ فیلم‎ "جایـی‎ بـرای زندگی‎."

كامبوزیـا پـرتـوی‎‎ بـرای فـیلـم‎" كـافـه‎ ترانزیت‎."

پرویزسیـخ‎ طاد, ی‎‎‎ حـسیـن‎ یـادگـاری بـرای فیلم‎"پشت‎ پرده‎‎ مه."

مژگان‎ فرح‎ اورمقدم‎‎ برای‎ فیلم "مـا همـه‎ خوبیم‎."

مجید مجید,ی‎ فوائد نحاس‎, سیدناصرهاشم‎زاده‎ برا" ی‎فیلم‎ بید مجنون‎."

رضا میر كریمی‎, محمدرضا گوهری‎‎ برای فیلـم‎ "خیلی‎‎ دور, خیلی نزدیك‎."

نامزدهای‎ بهترین‎ "كارگردانی‎" محمـد بـزرگ‎ نیا برای‎‎ فیلم‎ "جایی‎‎ برای زندگی."

كامبـوزیـا پـرتـوی‎‎ بـرای فـیلـم‎ "كـافـه‎ ترانزیت‎."

پرویز شیخ‎ صادی‎‎ برای فیلم‎ "پشت‎ پرده‎‎ مه."

مجید مجیدی‎‎ برای فیلم‎ "بیدمجنون‎."

بیژن‎ میربـاقـری‎‎ بـرای فـیلـم‎"مـا همـه‎ خوبیم‎."

رضا میر كریمی‎‎ برای‎ فـیلـم‎"خـیلـی دور, خیلی‎ نزدیك‎."

نامزدهای‎ دریافت‎ جایزه‎ "بهترین‎ فیلم‎" بید مجنون‎ به‎‎ تهیه كنندگی‎ "مجید مجید."ی‎

پشت‎ پرده‎‎‎‎ مه به تهیهكنندگی‎‎ "محمدخزایی, محصول‎ سیمافیلم‎."

جایی‎‎‎ برای‎ زندگی به‎‎ تهیه كنندگی "حسـن‎ بشكوفه‎,محصول‎ سیما فیلم‎."

"خیلی‎‎‎ دور, خیلی نزدیك‎" به‎‎ تهیه كنندگی "رضا میركریمی‎."

"كافـه‎‎‎ تـرانـزیـت‎" بـه تـهیـه كـننـدگـی‎ "امیرسماواتی‎."

"ما همه‎‎‎ خوبیم‎" به تهیه كنندگی‎)"محمد رضا تختكشیان‎."

نامزدهای‎‎ دریافت‎ جایزه‎ "فیلـم‎ هـای اول‎ و دوم‎ " بشارت‎ منجی‎‎ به‎ كارگردانی نادر طالب‎ زاده‎.

"پشت‎ پرده‎‎‎ مه" به كارگردانی‎ "پرویـز شیـخ‎ طاد."ی‎

"ماهمه‎‎ خـوبیـم‎" بـه كـارگـردانـی‎" بیـژن‎ میرباقر."ی‎

"ماهی‎‎‎‎ هاعاشق‎ می شوند" به‎ كارگردانی "علی رفیعی‎."

"مرثیه‎‎ برف‎ " به كارگردانی‎‎ جمیل‎ رستمی.

"مرزی‎‎ برای زندگی‎‎" به‎ كارگردانی "رضا اعظمیان‎."