تبیان، دستیار زندگی
هشتمین بازار بین المـللـی‎ فـیلـم‎ ایران‎‎ با حضور نمایندگان 24 شركـت‎ فـیلـم‎ سازی‎ جهان‎‎ در تهران گشایش‎ یافت‎. در ایــن‎ دوره‎ از بــازار فــیـلــم‎ ایــران‎ , نمایندگانی‎ 22 كشـور از جـملـه‎ كشـورهــای‎ آلمـان‎‎، ژاپــ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازار بین‎‎ المللی‎ فیلم‎ در تهران


هشتمین بازار بین المـللـی‎ فـیلـم‎ ایران‎‎ با حضور نمایندگان 24 شركـت‎ فـیلـم‎ سازی‎ جهان‎‎ در تهران گشایش‎ یافت‎.

در ایــن‎ دوره‎ از بــازار فــیـلــم‎ ایــران‎ , نمایندگانی‎ 22 كشـور از جـملـه‎ كشـورهــای‎ آلمـان‎‎، ژاپــن، انگــلـیــس‎، فـرانسـه‎، هنــد، آمـریكـا، ایتـالـیـا و كانادا حضور دارند.

در هشتمین‎‎ بازار بین المـللـی‎ فیـلـم‎ ایـران‎‎ كه‎‎ در حاشیـه بـیسـت‎ و ســومـیــن جـشنـواره‎‎ بین‎المللی‎ فیلم‎ فجر برپا شـده، انگلیس‎ با 4شركت‎ و كشورهای‎ آلمان‎، هند و تركیه‎ هــر كـدام‎ بـا 3 شـركـت‎ خـریـدار، بیشترین‎ نماینـده‎ حضور دارند.

همچنین‎ 50 شـركـت‎ خصـوصـی‎‎ و دولـتـی ایـرانــی‎ بـا حضـور در ایـن‎ بـازار بــه‎ خـریـد و فـروش‎ فیلم‎ هــا و بــرنــامــه‎ هـای‎ تلـویزیـونـی‎‎ می

پردازند .