تبیان، دستیار زندگی
یکی بود یکی نبود .غیر از خدا هیچ کس نبود .گاو بزرگی بود که نزدیک یک با غ سیب زندگی می کرد .یک روز گوسفند و بز و موش و گاو خوشحال به با غ سیب رفت و چهار تا سیب برداشت و با خودش به خانه آورد ........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.