تبیان، دستیار زندگی
به این خانواده کمک کنید تا بتوانند به آن طرف پل برسند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چراغ و پل

بازی چراغ و پل

به این خانواده کمک کنید تا بتوانند به آن طرف پل برسند.

دقت کنید:

الان شب است و تنها یک چراغ وجود دارد. حداکثر دو نفر می توانند با هم از پل عبور کنند و حتما باید چراغ به همراه داشته باشند.

افراد با سرعتهای مختلفی راه می روند و دو نفری که با هم از پل عبور می کنند باید قدمهایشان را بر اساس سرعت شخصی که آهسته تر راه می رود تنظیم کنند.

چراغ فقط 30 ثانیه روشن است.

دریافت بازی