تبیان، دستیار زندگی
یكی از اداب مهمه قرائت قران كه انسان را به نتایج بسیار و استفادات بی شمار نایل كند،«تطبیق» است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام خمینی(ره) و قرآن کریم

امام خمینی(ره)

ارتباط با قران هر چند فقط با قرائت باشد

فرزندم ! با قران این بزرگ كتاب معرفت آشنا شو ، اگر چه با قرائت آن.و راهی از ان به سوی محبوب باز كن و تصور نكن كه قرائت بدون معرفت اثری ندارد كه این وسوسه شیطان است.

آخر این كتاب از طرف محبوب است برای تو وبرای همه كس ،و نامه محبوب ؛ محبوب است اگر چه عاشق ومحب ، مفاد ان را نداند و با این انگیزه ، حب محبوب كه كمال مطلوب است به سراغت اید و شاید دستت گیرد.(وعده دیدار-نامه 8/2/1361)

هدف از تلاوت قران

مطلوب در تلاوت قران شریف آن است كه در اعماق قلب انسان تأثیركند و باطن انسان صورت كلام الهی گیرد،واز مرتبه ملكه به مرتبه تحقق رسد.و اشاره به این فرموده آنجا كه {معصوم}فرماید:«جوان مؤمن اگر قرائت كند ، قران در گوشت وخون او وارد می شود.» و این كنایه از ان است كه صورت قران در قلب مستقر و جایگزین گردد به طوری كه خود باطن انسان ،كلام الله مجید و قران حمید گردد به اندازه لیاقت و استعدادش

یكی از اداب مهمه قرائت قران كه انسان را به نتایج بسیار و استفادات بی شمار نایل كند،«تطبیق» است

یكی از آداب مهمه قران

یكی از اداب مهمه قرائت قران كه انسان را به نتایج بسیار و استفادات بی شمار نایل كند،«تطبیق» است. آنچنان كه در هر آیه از ایات شریفه كه تفكر می كند ، مفاد ان را با حال خود منطبق كند ، ونقصان خود را به واسطه ان مرتفع كند و امراض خود را بدان شفا دهد.

مثلا در قضیه شریفه حضرت ادم (ع)ببیند سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس با ان همه سجده ها و عبادتهای طولانی چه بوده ، خود را از ان تطهیر كند؛زیرا مقام قرب الهی جای پاكان است ،با اوصاف و اخلاق شیطانی قدم در ان بارگاه قدس نتوان گذاشت.

از ایات شریفه استفاده می شود كه مبداء سجده ننمودن ابلیس ، خود بینی وعجب بوده كه كوس « انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین:{من بهتر از اویم ،من را از اتش و او را از گل افریدی.اعراف-12» زد، و این خودبینی اسباب خود خواهی و خود فروشی_كه استكباراست_ شد...پس مطرود درگاه شد.

مهمترین مانع فهم قران

یكی  از حجب كه مانع از فهم قران شریف و استفاده از معارف و مواعظ این كتاب اسمانی است،حجاب معاصی و كدورات حاصله از طغیان و سركشی نسبت به ساحت قدس پروردگار عالمیان است كه قلب را حاجب شود از ادراك حقایق.

وباید دانست كه از برای هر یك از اعمال یا سیئه چنان چه در عالم ملكوت صورتی است مناسب با ان، در ملكوت نفس نیز صورتی است كه به واسطه ان در باطن ملكوت نفس، یا نورانیت حاصل و قلب مطهر و منور گردد و در این صورت نفس چون اینه صیقل صافی گردد كه لایق تجلیات غیبیه و ظهور حقایق و معارف ان شود، ویا ملكوت نفس ظلمانی و پلید شود ، ودر این صورت قلب چون اینه زنگار زده و چركین گردد كه حصول معارف الهیه و حقایق غیبیه در ان عكس نیفكند.

(قران از دیدگاه امام خمینی-ص103،113،125

تنظیم برای تبیان: گروه دین و اندیشه – ابوذر رضا سلطانی