تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید ترکیب خطی دو بردار را در یک محیط تعاملی پویا بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیب خطی بردار (3)

ترکیب خطی بردار(3)

توضیح:

در شکل زیر، دو بردار مشکی u و v را می بینید که با حرکت دادن نقطه های آبی پیکان آن ها می توان تغییراتی در بردارها ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی سبز رنگ را به حرکت در آورید، تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید.

نقطه ی متحرک را به حالت اولیه برگردانید؛ سپس 3 بردار را تغییر داده و مجدداً از نقطه ی لغزنده استفاده کنید.

1. چگونگی قرار گرفتن یک بردار در ترکیب خطی دو بردار دیگر را توضیح دهید!

2. چه زمانی نمی توان با استفاده از دو بردار u و v بردار w را ساخت؟

برای پاسخ به سؤال، عبارت زیر را در نظر بگیرید.

؟= (2 و0) 5- 3(1و1)

دریافت پاسخ