تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی پویا، جمع دو بردار را تمرین کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترکیب خطی بردارها (2)

ترکیب خطی بردارها (2)

توضیح:

در شکل زیر دو بردار u و v را می بینید که با حرکت دادن نقطه های آبی روی ﭘیکان ها می توان آن ها را تغییر داد. و هم چنین دو بردار دیگر را می بینید که ضریب هایی از این دو بردار هستند و می توان با حرکت دادن نقطه های سبز روی نوک ﭘیکانشان، آن ها را تغییر داد.

فعالیت:

نقطه های سبز رنگ را جا به جا کرده تا بردار قرمز رنگ دقیقاً روی بردار زرد رنگ منطبق شود.

( در این حالت، w ترکیب خطی از u و v می باشد. )

این بار w را به مختصات (7,7-) برده، سپس ترکیب خطی w را بر حسب u و v به دست آورید.

دوباره بردار (9،0) را به صورت ترکیب خطی از بردارهای u و v با مختصات (1,2) و (2,1) بنویسید.