تبیان، دستیار زندگی
ترتیل سی جزء قرآن با صدای سی تن از قاریان بنام جهان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سی جزء قرآن با صدای سی قاری ممتاز

قاری

اجزاء

احزاب

محمد صدیق منشاوی

1

حزب اول حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

علی پرهیزکار

2

حزب اول  حزب دوم حزب سوم حزب چهارم

ابوبکر شاطری

3

حزب اول  حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

قاسم رضیعی

4

حزب اول حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

عبدالباسط  عبدالصمد

5

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمد ایوب

6

حزب اول  حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

عباس امام جمعه

7

حزب اول  حزب دوم حزب سوم حزب چهارم

عبدالرحمن سدیس

8

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمود خلیل الحصری

9

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمود حسین منصور

10

حزب اول حزب دوم حزب سوم حزب چهارم

مصطفی اسماعیل

11

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

علی حجاج سویسی

12

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

سعدالغامدی

13

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

مهدی صیاف زاده

14

حزب اول  حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

احمد عامر

15

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

مرتضی فاطمی

16

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

عبدالله بسفر

17

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمد حسین سعیدیان

18

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

کریم منصوری

19

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

عبدالرحمن حذیفی

20

حزب اول حزب دوم حزب سوم حزب چهارم

احمد رزیقی

21

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمد رضا پورزرگری

22

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

محمد عباسی

23

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

حسین سبزعلی

24

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

حسین علی شریف

25

حزب اول حزب دوم  حزب سوم  حزب چهارم

محمود علی البنا

26

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

مشاری العفاسی

27

حزب اول  حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

جواد رفیعی

28

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

شحات محمد انور

29

حزب اول  حزب دوم  حزب سوم حزب چهارم

محمد جبریل

30

حزب اول  حزب دوم حزب سوم  حزب چهارم

تهیه و تنظیم برای تبیان: ابوالقاسم شکوری