تبیان، دستیار زندگی
تأکید بر نام همیشگی خلیج فارس قدیمی‎‎ ترین‎ نقشه‎ تاریخـی مـوجـود در ایتالیا كه‎‎ نام‎ خلیج‎ فارس‎ در آن‎ ثبت‎ شـده متعلق‎ به‎ قرن‎ شانزدهم‎ میلادی‎ است‎. واحــد مــركــزی‎ خـبــر- نمـاینــده‎ مـطالعـاتـی‎ سفـارت‎ ایـران‎ د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدیمی‎ ترین‎ نقشه‎ خلیج‎ فارس


تأکید بر نام همیشگی خلیج فارس

قدیمی‎‎ ترین‎ نقشه‎ تاریخـی مـوجـود در ایتالیا كه‎‎ نام‎ خلیج‎ فارس‎ در آن‎ ثبت‎ شـده متعلق‎ به‎ قرن‎ شانزدهم‎ میلادی‎ است‎.

واحــد مــركــزی‎ خـبــر- نمـاینــده‎ مـطالعـاتـی‎ سفـارت‎ ایـران‎ در ایتالیـا گفـت‎: هـم‎اكنـون‎‎ ایـن نـقشـه‎ در مــوزه‎ معــروف‎ پالاتزووكیا شهر فلـورانـس‎ در كنـار دیگـر نقشه‎ های‎ قدیمی‎ در مـعـرض‎ دید عموم‎ است‎ .

حمیدرضا مدد افزود: در این‎ نقشه‎‎ بـه زبان‎‎ ایتالیایی‎‎ نام‎ آبهای‎ جنوبی ایـران، گلفـو دی‎ پرسیا خلیج‎‎ فارس‎ درج شده‎ است‎ .

وی‎ گفت‎: رئیس‎ موزه‎ پالاتزووكیـا بـا اشاره‎‎‎‎ بـه ایـن‎ كـه در بخـش‎ نـقشـه هــای‎ قــدیمــی‎ ایــن‎ مـوزه‎‎‎ 53 نـسخـه نقـشــه تـاریخـی‎ مـربـوط بــه‎ سـالهـا1563 ی‎ تـا 1565 متعلق‎ بـه‎ كشـورهـای‎ مخـتلـف‎ جـهـان‎ وجود دارد تصریح‎ كرد: در همه‎‎ نقشـه هـای‎ كشورهای‎ منطقه‎‎ از جمله عربستان‎ نام‎ خلیج‎ فارس‎ ثبت‎‎ شده‎ است .