تبیان، دستیار زندگی
به برکه ای رسیده اید، به آن طرف برکه نگاه کنید. چیز مشخص و واضحی را نشان کنید (مثل یک تخته سنگ) و به آن نگاه کنید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گذشتن از مانع با استفاده از قطب نما

قطب نما

به برکه ای رسیده اید، به آن طرف برکه نگاه کنید. چیز مشخص و واضحی را نشان کنید (مثل یک تخته سنگ) و به آن نگاه کنید. روش آن دقیقاً مشابه حالتی است که مقصد ما غیرقابل رؤیت بود. دریاچه را در جهت رسیدن به سنگ دور بزنید. یک سره به سنگ نگاه کنید و مسیر خود را ادامه دهید.

مختصات قطبی

یک نقطه مشخص شده روی نقشه یا نقطه ای معلوم در یک راستا برحسب درجه یا فاصله ای درامتداد آن تعیین کننده مسیر است.

این مسیر معمولاً شبیه یک قوس افقی بیان می شود. مقیاس اندازه گیری اینها متر یا یارد است. مختصات قطبی در این زمینه مفید است به این خاطر که قوس افقی مغناطیسی به وسیله قطب‌نما معلوم می شود بنابراین فاصله قابل تخمین است.

مشخص کردن محل ماهیگیری در یک دریاچه

دو نقطه واضح را مشخص کنید: می تواند یک درخت بزرگ یا یک قایق باشد.

اول: باید قطب نما در جهت حرکت باشد یا اینکه جهت نمای قطب نمای عدسی دار به سمت درخت باشد.

دوم: قطب نما را بچرخانید تا شمال را نشان دهد. باید 300 درجه دیده شود.

حالا قطب نما را به سمت قایق بچرخانید تا زاویه 30 درجه را نشان دهد. به سمت درخت بروید تا اشاره گر رو به درخت باشد. این یکی از خط های مختصات برای ماهیگیری است.

حالا به آن طرف دریاچه یا به پشت درخت نگاه کنید. سپس قطب نما را روی 30 درجه نسبت به قایق تنظیم کنید. اگر اشاره گر قایق را نشان نمی دهد آن را کمی جابجا کنید تا مکان درست را نشان دهد.

جهت یابی

قبل از اینکه کمپ را ترک کنید سعی کنید نشانه ها و مناظری را در خاطر نگه دارید. مثل: درختان بزرگ، تپه ها، کوهها، جاده ها، مسیر خورشید، جهت وزش باد و مسیر آب.

گذر از یک مانع توسط قطب نما

برای عبور از باتلاق از متد گذر 90 درجه استفاده کنید. در این حالت شما به سمت شمال (قوس افق صفر درجه) درحال حرکت هستید.

به سمت شرق (قوس افق 90 درجه) بچرخید و 33 فوت (m 100) بپیمایید.

دوباره مسیر خود را به صفر درجه یا شمال برسانید و 492 فوت (m 150) بپیمایید.

قوس افق را به 270 درجه (شرق) برسانید و 33 فوت (m 100) بپیمایید.

دوباره قوس افق را به صفر درجه برسانید. شما به راه اصلی خود برگشته اید.

در شب شما می توانید از خط 90 درجه شبرنگی روی bezel استفاده کنید. حلقه bezel را تکان ندهید.

مینو اصفهانی سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش