تبیان، دستیار زندگی
نقشه را روی سطح صافی پهن کنید. قطب نما را در امتداد خط درجه ای نقشه بگذارید. نقشه و قطب نما را بچرخانید تا شمال نقشه با شمال مغناطیسی قطب نما مطابقت پیدا کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهت یابی و مشاهده نقشه با قطب نما

قطب نما

نقشه را روی سطح صافی پهن کنید. قطب نما را در امتداد خط درجه ای نقشه بگذارید. نقشه و قطب نما را بچرخانید تا شمال نقشه با شمال مغناطیسی قطب نما مطابقت پیدا کند و سوزن قطب نما شمال را نشان دهد. نقشه های تخصصی، شمال مغناطیسی و تغییرات مغناطیسی را از روی شمال واقعی نشان می دهد.

با عوض کردن متغیر مغناطیسی، شمال درجه ای نقشه را تنظیم کنید.

مشخص کردن موقعیت در نقشه توسط قطب نما

Bearing قوس افق مغناطیسی دو نقطه مشخص را بگیرید که این دو نقطه هم در سطح زمین و هم در روی نقش قابل رؤیت باشند.

نقشه را در وضعیت مشابه نقطه تعیین شده روی سطح زمین قرار دهید.

زاویه نقطه A و نقطه B را اندازه بگیرید. از نقاط A و B خطوط مستقیمی به سمت نقطه های معین کرده بکشید. محل تلاقی این دو نقطه موقعیت کنونی شماست.

شمال واقعی

خط یا طول جغرافیایی است که به قطب شمال جغرافیایی وصل می شود. قطب شمال معمولاً با یک ستاره نشان داده می شود.

قطب شمال مغناطیسی

جهت قطب شمال مغناطیسی توسط عقربه جستجوگر قطب نما نشان داده میشود. معمولاً توسط انتهای نیمه عقربه مشخص می شود.

تغییر مغناطیسی

اختلاف زاویه بین شمال واقعی و شمال مغناطیسی است.

قطب مغناطیسی

قطب نما، آهن ربایی است که به طرف شمال مغناطیسی میگردد و دقیقاً قطب شمال جغرافیایی را نشان نمی دهد.

استفاده از نقاله

انواع مختلفی دارد. مدل نشان داده شده یک نیم دایره است که برای اندازه گیری زاویه درجه‌بندی شده است. هر نقاله در لبه بیرونی یک سری درجه دارد و یک درجه هم شاخص دارد. دایره کامل 360 درجه و نیم دایره 180 درجه (مثل شکل) است. وقتی که از نقاله بر روی نقشه استفاده می کنید باید همیشه قسمت راست و صاف نقاله موازی با محور شمال- جنوب باشد.

معین کردن گرید آزیموت یا گرید قوس افقی

1) خط راستی بین نقطه های A و B رسم کنید.

2) شاخص نقاله را بر فاصله بین نقطه هایی که خط BA و خط عمودی شمال- جنوب با هم تقاطع دارند قرار دهید.

3) شاخص نقاله را در قسمت داخلی تقاطع قرار دهید به طوری که قسمت صاف نقاله (0 تا 180 درجه است) با خط عمودی شمال- جنوب در یک راستا باشند.

4) اندازه درجه زاویه را بخوانید. این اندازه، گرید آزیموت نقطه A به نقطه B است. توجه داشته باشید که این اندازه گیری بر پایه قطب شمال جغرافیایی نیست بلکه برحسب قطب شمال مغناطیسی است.

دیاگرام متغیر

دیاگرام متغیر اغلب بر روی نقشه مقیاس بزرگ است و به کاربر این توانایی را می دهد که بهتر و دردسترس تر از نقشه استفاده کند.

دیاگرام تعامل بین شمال مغناطیسی، درجه شمالی و شمال واقعی را نشان می دهد. در نقشه های مقیاس متوسط، اطلاعات متغیر در حاشیه نقشه نوشته شده است. این تغییر به خاطر اختلاف زاویه ای شمال مغناطیسی با شمال واقعی و گرید شمالی است.

دو نوع تغییر وجود دارد:

1) انحراف مغناطیسی

2) انحراف گرید یا درجه ای

* دیاگرام متغیر شامل سه حالت است:

(a شمال مغناطیسی

(b شمال درجه ای

(c شمال واقعی

اشتباهات عمدی یا انحرافات عمدی

می خواهید به مکانی بروید که به روی جاده، رودخانه، ساحل یا رشته کوه قرار دارد. ممکن است در محاسبه مسیر دچار اشتباه شوید که به کدام طرف بروید، راست یا چپ؟ وقتی که در راه اصلی هستید شما باید مسیری را که به مکان مورد نظر می رسد محاسبه و بررسی کنید برای این کار می توانید از قطب نما، نقشه، راهنماها و نشانه های اختصاصی و غیره کمک بگیرید. نقطه ای را در چپ یا راست تا این نقطه بکشید. برای رسیدن به مسیر اصلی می‌دانید که در چه جهتی اشتباه کردید راست یا چپ بنابراین اگر در سمت چپ اشتباه کردید برای رسیدن به مکان مورد نظر به سمت راست بروید. اینطوری راه اصلی خود را پیدا خواهید کرد.

در حالتی که نقطه مورد نظر فاصله زیادتری داشته باشد نقطه انتخابی نادرست باید از نقطه مورد نظر دورتر باشد.

قبل از فرود آمدن داخل دره، وضعیت ر امشخص کنید، زیرا بعد از قرار گرفتن در بین درختان نمی توانید درخت روی تپه را ببینید.

وقتی که مقصد قابل رؤیت نیست کجا بایستیم

مسیر انتخابی به خاطر وجود جنگل یا پستی و بلندی ها، گاهی دیده نمی شود. در این موقع قطب نما کمک خوبی است.

* وقتی که مقصد قابل رؤیت است برای پیدا کردن مسیر از قطب نما استفاده کنید.

* شاخص متحرک را بچرخانید به طوری که شمال را نشان دهد. عقربه مغناطیسی شبرنگی قطب نما به سمت شمال است.

* جهت را از روی خط جهت یابی در سفر بخوانید، این جهت حرکت است. اگر شاخص متحرک نمی چرخد برای یافتن مسیر از خط جهت یابی در سفر استفاده کنید.

مینو اصفهانی سایت بیابان های ایران

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش