تبیان، دستیار زندگی
نقشه عبارت است از تصویر قائم عوارض زمین نسبت به یك سطح مبنا (datum) در یك مقیاس مشخص بر روی یك محیط مثل صفحه كاغذ، یا نمایش همین اطلاعات به صورت رقومی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه چیست؟

نقشه

نقشه عبارت است از تصویر قائم عوارض زمین نسبت به یك سطح مبنا (datum) در یك مقیاس مشخص بر روی یك محیط مثل صفحه كاغذ، یا نمایش همین اطلاعات به صورت رقومی است و نقشه برداری علم تهیه نقشه هاست  كه برای نشان دادن عوارض بر روی یك صفحه احتیاج به یك سری عملیات و اندازه گیری هاست كه به طور كلی به سه دسته تقسیم می شود كه عبارت اند از:

1. عملیات صحرایی: شامل شناسایی و بازدید اولیه، انتخاب رئوس كار و ایستگاه های اندازه گیری، اندازه گیری طول ها و زوایا

2. محاسبات: انجام محاسبات لازم با توجه به اندازه گیری های به دست آمده

3. تهیه نقشه: انتقال اندازه گیری های انجام شده روی صفحه با توجه به محاسبات و مقیاس مورد درخواست.

می توان گفت فاكتور اولیه در تهیه نقشه، مشاهدات است و مشاهدات مهم و اساسی در تهیه نقشه همان مشاهده طول ها و زوایاست. اولین مسئله در مورد انجام مشاهدات نقشه برداری، داشتن وسایلی مناسب است؛ این وسایل در عین اینكه باید سبك و قابل حمل و نقل سریع باشند از دید یك نقشه بردار باید از دقت كافی و بالا برخوردار باشند. لذا از همان ابتدای پیدایش علم نقشه برداری به موازات پیشرفت این علم دستگاه های جدید و كاربردی تر ساخته شد. چون معمولاً اندازه گیری زاویه با توجه به مكانیسم كلی كار، ساده تر از اندازه گیری طول است، لذا معمولاً درخواست نقشه برداران از شركت های الكترونیكی، ساخت ابزاری بود كه در عین راحتی كار بتواند طول های بلند را با دقت بالا اندازه گیری كند.

سایت بیابان های ایران با تغییر و تلخیص

تهیه و تنظیم برای سایت تبیان: زهره پری نوش