تبیان، دستیار زندگی
این دسته از فرآیندهای ریاضیات اینترنتی بر پایه یک مثال با استفاده از یک فعالیت کامپیوتری ایجاد شده است. این درس ها طراحی شده تا دانش آموزان مفاهیم نسبت، تناسب، ضریب مقیاس و تشابه را با استفاده از محیط، مساحت و حجم اشکال گوناگون مستطیلی یاد بگیرند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط دادن طول، محیط، مساحت

ارتباط دادن طول، محیط، مساحت

این دسته از فرآیندهای ریاضیات اینترنتی بر پایه یک مثال با استفاده از یک فعالیت کامپیوتری ایجاد شده است. این درس ها طراحی شده تا دانش آموزان مفاهیم نسبت، تناسب، ضریب مقیاس و تشابه را با استفاده از محیط، مساحت و حجم اشکال گوناگون مستطیلی یاد بگیرند.

اولین گام انجام یک فعالیت کامپیوتری مقدماتی برای فهمیدن مفاهیم نسبت، تناسب و تشابه است. فعالیت بعدی در ارتباط با تشابه و ضریب مقیاس است. در سومین درس، دانش آموزان نسبت محیط و مساحت چهارگوش های مشابه که ضریب مقیاس های گوناگون دارند را با استفاده از مثال  مقایسه می کنند.

مطالب این درس:

در این درس دانش آموزان:

- نسبت محیط و مساحت چهارضلعی های مشابه را با ضریب مقیاس های گوناگون مقایسه می کنند.

- برای پی بردن به این روابط از یک " فعالیت کامپیوتری " استفاده نمایند.

دروس:

درس اول: مربع های آبی و فراتر از آن

این بخش یک پیش فعالیت برای مثالی است که در این درس مطرح شده و اولین مبحث از سلسله دروسی است که به منظور فهم نسبت، تناسب، ضریب مقیاس و تشابه برای دانش آموزان طراحی شده است. این درس از دانش آموزان می خواهد تا با دست کاری دو چهارضلعی، مثال هایی از دو شکل متشابه را درست کنند و تاثیر آن را روی نسبت مساحت های دو شکل مطالعه نمایند. دانش آموزان اشکال مشابه را رسم می کنند، نسبت تناسب را تعیین می کنند و این مفاهیم را در جهان پیرامون خود به کار می برند.

درس دوم: چهارضلعی های سبز

این بحث بر اساس مثال قبل طراحی شده و دومین مبحث از سلسله دروسی است که برای دانش آموزان طراحی شده است تا مفاهیم نسبت، تناسب، ضریب مقیاس و تشابه را با استفاده از محیط و مساحت اشکال چهارضلعی مختلف درک کنند.

دانش آموزان چهارضلعی دو بعدی ( مسطح ) را به کار می گیرند تا روابط بین ضریب مقیاس و نسبت محیط های مشابه و رابطه بین ضریب مقیاس و نسبت مساحت چهارضلعی های مشابه را مورد توجه قرار دهند.

مترجم: مهدی صباغی

تنظیم: نسرین صادقی