• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/10/13
  • تاريخ :

شكایت جانبازان شیمیایی از رژیم صدام حسین


28k56k128k


لازم به توضیح است، عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت 28kاستفاده نمایند.

UserName