• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/25
  • تاريخ :

برگزیدگان جشنواره خوارزمی


28k56k128k

واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است كه عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت 128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت 28kاستفاده نمایند.

UserName