• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1383/09/04
  • تاريخ :

مجاز اعلام شدن مقاومت در برابر نیروهای آمریكایی


28k56k128k

واحد مركزی خبر

لازم به توضیح است عزیزانی كه مایلند فیلم را در كیفیت مطلوب مشاهده كنند،از سرعت128k و عزیزانی كه مایلند فیلم را در مدت زمان كوتاه تریload نمایند از سرعت28kاستفاده نمایند.
UserName