• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/28
  • تاريخ :

کدام یک از ملل دنیا بیشتر از بقیه کتاب می خوانند؟مردم‎ ژاپن، فرانسه‎، انگـلیـس‎ و آلمان‎‎ با روزی‎ دو ساعت‎ مطالعه‎ بیـشتـریـن میزان‎ كتابخوانی‎ را دردنیا به‎ خود اختصاص‎ داده‎ اند.

بررسی‎‎‎ ها نشان‎ می دهد در كشـورهـایـی كـه‎ تجربه‎‎ موفقی‎‎ در زمینه كتابخـوانـی دارنـد، مطالعه‎‎ از خانـواده آغـاز مـی‎ شـود امـا درگام‎ های‎‎‎‎ بعدی، روش‎ های متفاوتی‎ بـرای توسعه‎ كتابخوانی‎ وجود دارد مثلاً در آلمـان‎ بیشتر مؤسسات‎ عام‎ المنفعه‎ ، كتابخوانی‎ را توسعه‎ می‎ دهند. در زیمبابوه‎‎ و نیجریه بر برگزاری نمایشگاههای‎ بزرگ‎ كتاب‎ تأكید می‎ شود. در شرق‎ آسیا به‎‎ توسعه كتابخوانی‎ در مدارس‎ توجه‎ می‎ كنند و در ایران‎‎ بیشترین تـلاش‎ در زمینه‎‎ افزایش‎ تعداد انتشار كتابها اسـت.

پژوهشگران‎‎ معتقـدنـد در دستـرس‎ قـراردادن كتاب‎‎، انتشـار كتـاب هـای‎ ارزان‎ قـیمـت‎، ترویج‎ مطالعه‎ در ایستگـاههـای‎ اتـوبـوس‎ و متروها، مشاركت‎ دادن‎ گروههای‎‎ مردمی‎ بـرای تبلیغ كتاب‎، توجه‎‎‎ رسانـه هـا بـه مـوضـوع كتاب‎، توجه‎‎ به كیفیت‎ كتـابهـا و انتـشـار كتاب‎‎ های‎ جذاب می‎ تواند در تشویـق‎ افـراد به‎‎ مطالعه بسیار مؤثر باشد.

در دنیای‎‎ امروز بـه‎ فـردی كتـابخـوان‎ مـی‎ گویند كه‎ در سال‎‎ ، حداقل 10 تـا 20 جلـد كتاب‎ بخواند.

UserName