• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1111
 • چهارشنبه 1383/8/27
 • تاريخ :

سمینارهویت‎ ایرانی‎ در لندن‎سمینار یك‎ روزه‎ هویت‎ ایرانی‎، حال‎ وآینده‎ باهمكاری‎ مركز گسترش‎ زبان‎ وادبیات‎ فارسی‎ در دانشگاه‎ لندن‎ برگزار شد.

واحد مركزی‎ خبر- در این‎ سمینار كه‎‎ روز شنبه گذشته برگزارشد، در دو نشست‎ چهار سخنران‎ درباره‎‎ موضوع هویت‎ و نیزمؤلفه های‎ هویت‎ ایرانی‎‎ سخنرانی كردند.

حمید احمدی‎‎‎ در مقاله‎‎ ای با طرح‎ نظریه های گوناگون‎ موجود در زمینه‎‎ هویت‎، شش‎ مؤلفه برجسته‎ در تعریف‎ هویت‎ ایرانی‎ شامل‎ تاریخ‎، جغرافیا، میراث ادبی‎، میراث معنوی‎ و مذهب‎، زبان‎ و قومیت‎ را بررسی‎ كرد.

خانم‎ حوری‎‎ وش‎ احمدی نیز در ایـن‎ سمـینـار تعریف‎ جامعی‎ از مؤلفه‎ های‎ مؤثر در تغییـر هویت‎ اقوام‎‎‎ مهاجم و مهاجر در قرن‎ پانزدهم به‎‎ ایران‎ ارائه كرد وسهم‎ فرهنگ‎ ، ادبیات‎ و زبان‎‎ ایرانی‎‎ را در دگردیسی هـویـت‎ ایـن اقوام‎ بررسی‎كرد.

الهی‎‎ قمشه‎ ای‎ نیز در سـخنـانـی نقـش‎ ادبیات‎ را در برجسته‎ كردن‎ ویـژگـی‎‎ قـومـی ایرانی‎‎ بررسی و تأكید كرد: ادبیات‎، حاوی‎ سه‎‎‎ مؤلفه مهم‎ شامل‎ فلسفه، فرهنگ‎ و زبان‎ است‎‎‎ و از آنجا كـه‎ ادبیـات بـا ارتبـاطات معنوی‎،‎ روحی‎ و فكری ایرانیان‎ سر و كـار داشته‎‎‎ است‎ به عنوان‎ یكی‎ از عوامل‎ برجستـه درتعریف‎ هویت‎ ایرانی‎ سهم‎ دارد.

UserName