• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/21
  • تاريخ :

سكه‎‎ ای‎ از قرن‎ دوم‎‎‎ به نام امام رضا(ع)كهن ترین سكـه‎‎ ای‎ كـه نـام‎‎ امـام هشتم‎‎ شیعیان‎‎ امام رضا(ع ) روی‎ آن ضرب‎ شده‎ است‎ , در دوازدهمین‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ قرآن‎ به‎‎‎ نمایش‎ گذاشته شده است‎.

‎‎ فارس‎- دریك‎ روی ایـن‎ سكه‎ آیات‎‎ قرآنی‎ و روی‎ دیگرآن‎ نـام‎ حضـرت رضا( ع ) بر آن‎ ضرب‎ شده‎ است‎ .

به‎‎‎ گفته یكی‎‎ ازمسئولان‎‎ غرفه نسخ‎ خطی , این سكه‎ درزمان‎‎ ولایتعهدی‎ حضرت‎ علی‎‎ بـن مـوسـی الرضا(ع) و در َمرو ضرب‎‎ شده‎‎ و سال‎ ضرب آن‎ بـه سال‎‎ 203 یعنی‎‎ اوایل قرن‎ دوم‎ هجری‎ بـر مـی گردد.

وی‎‎ افزود: مأمون‎ عباسی‎ برای اینكـه‎ مـردم‎ را بفریبد و پذیرش‎ ولایتعهدی‎ را توسط امام‎ رضا ( ع ) نشان‎‎ دهد،این اقدام‎‎ را انجام داد و سعی‎ كردكه‎‎ با ضـرب‎ ایـن‎‎ سكـه از آن مانند یك‎ رسانه‎‎ قوی‎ در تبلیغ به نفع‎ خـود بهره‎ بگیرد.

نمایشگاه‎‎ بین‎‎ المللی‎ قـرآن در ایـام‎ مـاه مبارك‎ رمضان‎‎ برپاسـت‎ و عـلاقـه‎ منـدان مـی‎ توانند تاپایان‎‎ این ماه‎ از ساعت‎ 10 تا 22 از نمایشگاه‎ بازدید كنند.

UserName